23 Mart 2022 Çarşamba

2004 SAYILI İCRA ve İFLAS KANUNU’NUN 7343 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞTİRİLEN MADDELERİNE İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

2004 SAYILI İCRA ve İFLAS KANUNU’NUN 7343 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞTİRİLEN MADDELERİNE İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Yeni Eklenen Cümle: Yeşil                                İptal Edilen-Değiştirilen Cümle: Kırmızı

İcra daireleri (Değişik kenar başlığı: 02.07.2012 t. 6352 s. K. m.1)

MADDE 1 (Değişik madde: 02.07.2012 t. 6352 s. K. m.1)

Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar icra dairesi bulunur.

Her icra dairesinde Adalet Bakanlığı tarafından atanacak bir icra müdürü, yeteri kadar icra müdür yardımcısı, icra katibi ile adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları tarafından görevlendirilecek mübaşir ve hizmetli bulunur.

İcra müdür ve icra müdür yardımcıları, Adalet Bakanlığı tarafından yaptırılacak yazılı sınav ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınav sonucuna göre atanırlar. İcra katipleri arasından Adalet Bakanlığı tarafından yaptırılacak yazılı sınav ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınav sonucuna göre de icra müdür veya icra müdür yardımcılığı kadrolarına atama yapılabilir.

İcra katipliğine ilk defa atanacaklar, kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak merkezî sınavda başarılı olanlar arasından Adalet Bakanlığının bu konuda yetki vereceği adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları tarafından yapılacak uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre; unvan değişikliği suretiyle atanacaklar ise uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre atanırlar. Unvan değişikliği suretiyle icra katipliğine atanacaklar tahsis edilen kadronun yüzde ellisini geçemez.

İcra müdür ve icra müdür yardımcıları ile icra katiplerinin, yazılı sınav, sözlü sınav, görevlendirme, nakil, unvan değişikliği, görevde yükselme ve diğer hususları yönetmelikle düzenlenir.

İcra dairelerinde, gerektiğinde, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından zabıt katibi, mübaşir ve hizmetli görevlendirilir. 

İcra müdürü, icra müdür yardımcısı veya icra katibinin herhangi bir nedenden dolayı yokluğu halinde görev ve yetkileri, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından görevlendirilecek yazı işleri müdürü veya zabıt katibi tarafından yerine getirilir.

Adalet Bakanlığı, icra dairelerini bir arada bulundurmaya ve aynı icra mahkemesine bağlamaya yetkilidir.

 

İcra daireleri (Değişik kenar başlığı: 02.07.2012 t. 6352 s. K. m.1)

MADDE 1 (Değişik madde: 02.07.2012 t. 6352 s. K. m.1)

Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar icra dairesi bulunur.

Her icra dairesinde Adalet Bakanlığı tarafından atanacak bir icra müdürü, yeteri kadar icra müdür yardımcısı, icra kâtibi ile adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları tarafından görevlendirilecek mübaşir ve hizmetli bulunur.

İş yoğunluğunun veya personel sayısının fazla olduğu icra dairelerinde dairenin düzenli, uyumlu ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından icra müdür ve müdür yardımcıları arasından, icra müdürünün yetkilerini haiz bir icra başmüdürü görevlendirilebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, yönetmelikle düzenlenir. (Ek fıkra: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.1)

İcra müdür ve icra müdür yardımcıları, Adalet Bakanlığı tarafından yaptırılacak yazılı sınav ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınav sonucuna göre atanırlar. İcra katipleri arasından Adalet Bakanlığı tarafından yaptırılacak yazılı sınav ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınav sonucuna göre de icra müdür veya icra müdür yardımcılığı kadrolarına atama yapılabilir.

İcra katipliğine ilk defa atanacaklar, kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak merkezî sınavda başarılı olanlar arasından Adalet Bakanlığı veyaBakanlığın bu konuda yetki vereceği adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları tarafından yapılacak uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre; unvan değişikliği suretiyle atanacaklar ise uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre atanırlar. Unvan değişikliği suretiyle icra katipliğine atanacaklar tahsis edilen kadronun yüzde ellisini geçemez. (Değişik fıkra: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.1)

İcra müdür ve icra müdür yardımcıları ile icra katiplerinin, yazılı sınav, sözlü sınav, görevlendirme, nakil, unvan değişikliği, görevde yükselme ve diğer hususları yönetmelikle düzenlenir.

İcra dairelerinde, gerektiğinde, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından zabıt katibi, mübaşir ve hizmetli görevlendirilir.

İcra müdürü, icra müdür yardımcısı veya icra katibinin herhangi bir nedenden dolayı yokluğu halinde görev ve yetkileri, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından görevlendirilecek yazı işleri müdürü veya zabıt katibi tarafından yerine getirilir.

Adalet Bakanlığı, icra dairelerini bir arada bulundurmaya ve aynı icra mahkemesine bağlamaya yetkilidir.

AÇIKLAMALAR:

       Bu kanun değişikliğinin en önemsiz kısımlarını teşkilata ve hacze yönelik yapılan değişikliklerdir. 

       Teşkilata yönelik değişiklikler icra dairelerinde gelen talepler doğrultusunda yapılan değişiklikler olması muhtemeldir.

       Teşkilata yönelik değişikliklerin İcra ve İflas Kanunu’ndan çıkartılarak ayrı bir teşkilat kanunuçıkartılmasının daha uygun olacağı fikri doktrinde ileri sürülmüştür (Atalı).

       İlk fıkrada yapılan değişiklikte icra sınavının adalet bakanlığı tarafından mı yoksa adalet bakanlığının yetki verdiği komisyonun mu yapacağı aslında icra ve iflas hukukçularını çok ilgilendirmeyen ve icra ve iflas kanunu içerisinde yer almasına da gerek olmayan hükümlerdir. 

       Birinci fıkraya eklenen 3. madde ile «İcra başmüdürlüğü» adı altında yeni bir kurum yaratılmıştır. 

       Gerekçe şu şekildedir; ….

       İcra katipliğine yönelik sınavı yapacak kurumda değişiklik yapılmış ve sınavın merkezileşmesine yönelik bir değişiklik olmuştur. 

 

 

 

İcra daireleri başkanlığı (Ek kenar başlığı: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.2)

MADDE 3/A (Ek madde: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.2)

İş yoğunluğunun veya icra dairesi sayısının fazla olduğu illerde Adalet Bakanlığı tarafından, yetki çevresi de belirlenmek suretiyle bir veya birden fazla icra daireleri başkanlığı kurulabilir.

Başkanlıkta bir başkan ile yeteri kadar başkan yardımcısı bulunur. Başkan birinci sınıf olmuş, başkan yardımcısı ise birinci sınıfa ayrılmış adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından muvafakatleri alınarak Bakanlıkça atanır. Ayrıca başkanlıkta, yeteri kadar icra başmüdürü, icra müdürü, icra müdür yardımcısı, icra kâtibi ve memur Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilir.

İcra daireleri başkanı ve başkan yardımcıları hakkında, bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Adalet Bakanlığı merkez kuruluşunda çalışan hâkimlere ilişkin hükümleri uygulanır.

Başkanlık, icra dairelerinin gözetim ve denetimlerini yapar, idari işlerine bakar; mevzuatla verilen görevleri yerine getirir.

Bu madde hükmü iflas daireleri ile iflas dairelerinde çalışan görevliler hakkında da uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

AÇIKLAMALAR:

·      İcra dairesi başkanlı isminde yeni bir kurum ihdas edilmiştir. 

·      İcra mahkemelerinin icra dairesi üzerinde bir denetimi söz konusu olmaktadır. Hatta bu denetim hem hukuki hem de idari bir denetimdir. Ancak icra mahkemeleri bu denetimi hukuki anlamda şikâyet yolu ile yapabilmekte ancak idari denetimi tam olarak gerçekleştirememektedirler. 

·      Bu madde değişikliği 4. Madde ve 13. Madde değişikliği ile birlikte incelenmelidir. Artık icra daireleri başkanlığının olmadığı yerde icra mahkemeleri eskisi gibi idari denetim yetkisine halen sahip olacak ancak icra dairesi başkanlığının olduğu yerlerde artık bu yetki icra dairesi başkanlığında olacaktır.

·      İcra dairesi başkanlığı kurulan yerlerde başkan ve başkan yardımcılarının nitelikleri belirtilmiştir. Bunların birinci sınıf olmuş hakimlerden atanacak olması isabetli olup olmadığı tartışılabilir. 

·      İcra dairesi başkanlığının şikâyet denetimi olmayacaktır. Sadece idari denetim ve gözetim yetkisi olacaktır. 

 

 

İcra mahkemesi

MADDE 4 Değişik madde: 03.07.1940 t. 3890 s. K. m.1

İcra ve iflâs dairelerinin muamelelerine karşı yapılan şikâyetlerle itirazların incelenmesi icra mahkemesi hâkimi yahut kanun gereğince bu görev kendisine verilmiş olan hâkim tarafından yapılır. İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü ile Adalet Bakanlığınca icra mahkemesinin birden fazla dairesi kurulabilir. Bu durumda icra mahkemesi daireleri numaralandırılır. İcra mahkemesinin birden fazla dairesi bulunan yerlerde iş dağılımı ve buna ilişkin esaslar, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. Her icra mahkemesi hâkimi, kendisine Adlî Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığınca dönüşümlü olarak bağlanan icra ve iflâs dairelerinin muamelelerine yönelik şikâyetleri ve itirazları inceler, bu dairelerin gözetim ve denetimlerini yapar, idarî işlerine bakar. (Değişik fıkra: 17.07.2003 t. 4949 s. K. m.1)

İcra yetkisini haiz sulh mahkemelerinin muamelelerine karşı vukubulacak şikâyet ve itirazların icra mahkemesi o mahkemenin hâkimidir.

İcra mahkemesi

MADDE 4 Değişik madde: 03.07.1940 t. 3890 s. K. m.1

İcra ve iflâs dairelerinin muamelelerine karşı yapılan şikâyetlerle itirazların incelenmesi icra mahkemesi hâkimi yahut kanun gereğince bu görev kendisine verilmiş olan hâkim tarafından yapılır. İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü ile Adalet Bakanlığınca icra mahkemesinin birden fazla dairesi kurulabilir. Bu durumda icra mahkemesi daireleri numaralandırılır. İcra mahkemesinin birden fazla dairesi bulunan yerlerde iş dağılımı ve buna ilişkin esaslar, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. Her icra mahkemesi hâkimi, kendisine Adlî Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığınca dönüşümlü olarak bağlanan icra ve iflâs dairelerinin muamelelerine yönelik şikâyetleri ve itirazları inceler, icra daireleribaşkanlığı kurulmayan yerlerde bu dairelerin gözetim ve denetimlerini yapar, idarî işlerine bakar. (Değişik fıkra: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.3)

İcra yetkisini haiz sulh mahkemelerinin muamelelerine karşı vukubulacak şikâyet ve itirazların icra mahkemesi o mahkemenin hâkimidir.

 

AÇIKLAMALAR:

·      3. Madde ile yapılan değişiklik ile uyumlu olması için getirilmiştir. 

 

Gözetim ve denetim Değişik kenar başlığı: 06.06.1985 t. 3222 s. K. m.3

MADDE 13 Değişik madde: 06.06.1985 t. 3222 s. K. m.3

İcra ve iflas daireleri, 4 üncü maddedeki esaslara göre icra mahkemesi hâkiminin daimî gözetimi ve denetimi altındadır. Bu daireler Cumhuriyet savcıları ve adalet müfettişleri vasıtası ile denetime tabi tutulur. Cumhuriyet savcıları bu daireleri yılda en az bir defa denetlerler. Değişik fıkra: 17.07.2003 t. 4949 s. K. m.2

İcra ve iflas memur ve yardımcılarının disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerinden dolayı, haklarında Devlet Memurları Kanununun disiplin cezalarına ilişkin hükümleri uygulanır.

 

 

Gözetim ve denetim Değişik kenar başlığı: 06.06.1985 t. 3222 s. K. m.3

MADDE 13 Değişik madde: 06.06.1985 t. 3222 s. K. m.3

İcra ve iflas daireleri, 4 üncü maddedeki esaslara göre icra daireleri başkanlığının, bu başkanlığınkurulmadığı yerlerde icra mahkemesi hâkiminin daimî gözetimi ve denetimi altındadır. Bu daireler Cumhuriyet savcıları ve adalet müfettişleri vasıtası ile denetime tabi tutulur. Cumhuriyet savcıları bu daireleri yılda en az bir defa denetlerler. (Değişik fıkra: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.4)

İcra ve iflas memur ve yardımcılarının disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerinden dolayı, haklarında Devlet Memurları Kanununun disiplin cezalarına ilişkin hükümleri uygulanır.

 

AÇIKLAMALAR:

·      3. ve 4. madde değişiklikleri ile birlikte değerlendirilmesi gerekir. 

 

 

Çocuk teslimi

MADDE 25 Değişik madde: 03.07.1940 t. 3890 s. K. m.1

Çocuk teslimine dair olan ilâm icra dairesine verilince icra memuru 24 üncü maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği suretile borçluya yedi gün içinde çocuğun teslimini emreder. Borçlu bu emri tutmazsa çocuk nerede bulunursa bulunsun ilâm hükmü zorla icra olunur.

Çocuk teslim edildikten sonra diğer taraf haklı bir sebeb olmaksızın çocuğu tekrar alırsa ayrıca hükme hacet kalmadan zorla elinden alınıp öbür tarafa teslim olunur.

Çocuk teslimi

MADDE 25 Mülga madde: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.32

Çocuk teslimine dair olan ilâm icra dairesine verilince icra memuru 24 üncü maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği suretile borçluya yedi gün içinde çocuğun teslimini emreder. Borçlu bu emri tutmazsa çocuk nerede bulunursa bulunsun ilâm hükmü zorla icra olunur.

Çocuk teslim edildikten sonra diğer taraf haklı bir sebeb olmaksızın çocuğu tekrar alırsa ayrıca hükme hacet kalmadan zorla elinden alınıp öbür tarafa teslim olunur.

AÇIKLAMALAR:

·      Çocukların mal olarak görülmesi ve bunun İİK’da yer alması öteden beri eleştirilmekteydi. Bu nedenle temelde çocuklarla ilgili ilamların infazında değişiklik yapılmasının doğru bir anlayış olduğu doktrinde kabul edilmektedir. 

·      Yapılan değişiklik ile İİK’da yer alan çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması hükümleri kaldırılmakta bu konudaki düzenleme 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun dördüncü kısmına  eklenen maddelerle (41/1 – 41/İ) yapılacaktır. 

·      Yürürlük maddeleri karışık ve yönetmeliğin yürürlüğe girmesine bağlanmıştır.  

·       Ayrıca Kanunun belirli yerlerde yürürlüğe girmesi belirli yerlerde ise daha sonra yürürlüğe girecek olması durumu aynı anda ülkenin bir kısmında farklı hükümler başka kısmında ise farklı hükümlerin uygulanmasına neden olacaktır. 

·      Görevli ve yetkili birim bakımından 5395 sayılı Kanunun 41/A maddesine bakılmalıdır.

o   Bu Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte artık İcra Daireleri görevli olmayacaktır. Bunun yerine Adalet Bakanlığınca kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlükleri” görevli olacaktır (m. 41/A)

o   Bu birimin yerelde de teşkilatlanması amaçlanmıştır. Ancak Müdürlük bulunmayan yerlerde bu Kısım kapsamında yer alan görevler, Adalet Bakanlığınca belirlenen hukuk mahkemeleri yazı işleri müdürlüğü tarafından yerine getirilir. 

o   İlam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesinde çocuğun yerleşim yeri müdürlüğü yetkilidir.

o    İlam ve tedbir kararları müdürlük tarafından görevlendirilen psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmen gibi uzmanlar, uzmanın bulunmadığı yerlerde ise öğretmen marifetiyle yerine getirilir. ??? 

o   İlam ve tedbir kararlarını yerine getirmek için müdürlüğün talebi üzerine, valilikler tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, beşinci fıkrada belirtilen uzmanların yer aldığı bir görevli listesi oluşturulur. Bu uzmanların yeterli sayıda olmaması hâlinde öğretmenler de listeye dâhil edilir. Bu listede yer alan uzman ve öğretmenlerin görev yapacakları yer ve tarihler müdürlükler tarafından belirlenir.

·      Bakanlığın yargısal bir obezitesi mevcut olduğuna yönelik eleştiriler mevcuttur.!!! Bu iş ilk olarak “Arabuluculuk Daire Başkanlığı” olarak başladı. Daha sonra “Bilirkişilik Daire Başkanlığı” kuruldur. 

·      Bu iş için en uygun yer, Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır. Aile Bakanlığının zaten çocuk hizmetlerine yönelik birimleri mevcuttur. Böylece yeni bir bürokrasi oluşturulması da gerekmez. Ancak Adalet Bakanlığına bırakılacaksa yeni bir teşkilatlanmaya da gerek yoktur. İcra dairlerinden biri bu iş için özel donanımlı hale getirilebilir. Yeniden ayrı bir bürokrasi oluşturmaya gerek yoktur. 

·      Çocuğun üstün yararı kavramının vurgulanması olumlu bir gelişmedir. Bu durum uluslararası metinlerle de uyumlu bir gelişmedir.

o   41B/7 ve 41C/8 hükümlerinde çocuğun üstün yararına yönelik olarak bazı özel düzenlemeler mevcuttur. 

o   41B/7 : Teslim emri olmadan çocuğun teslimini mümkün kılıyor. 

o   41C/8 : Çocukla kişisel ilişki kurulması konusunda ilamın icrasının ertelenmesi imanı getiriyor. Buna göre, 5395 sayılı Kanunun 5. Maddesinde de danışmanlık tedbiri imkânı doğuyor. 

·      Çocuğun teslim mekanlarına yönelik düzenleme ve iyileştirme mevcut (41D)

·      6284 sayılı Kanun (Ailenin Korunması K.) kapsamında gizlilik kararı verilmiş ise buna uygun şekilde teslim gerçekleşir (41C/11)

·      Çocuğun teslimi esnasında kayda alınan ses ve görüntülerin internet ortamında yayılmasının önüne geçilmek istenmiştir (41G)

·      Buna yönelik işlemlerin harçtan istisna olması da olumlu bir gelişmedir (41H)

·      Kanunun kapsamı; 

o   Çocuk teslimi: velayetin birine bırakılması durumunda çocuğun velayet sahibine bırıkılması kastedilir.

o   Çocukla kişisel ilişki kurulması: Velayet birine bırakılmış ancak diğerine bayramlarda, hafta sonlarında kişisel ilişki kurma hakkı verilmiştir. 

·      Bu Kanun ilamların yanında ihtiyati tedbirler içinde uygulanabilecektir.(41H)

o   Aile ile ilgili tedbir kararları ayrıntılı ve özel hükümler içerir. Tedbiri geçici hukuki korumlar şeklinde anlamak gerekir. 

·      Yerine getirme süreci ve Usul olarak 41B ve 41C hükmü uygulanacaktır. 

o   İİK’da alacak ve borçlu kavramları söz konusu iken bu kanunda “hak sahibi” ve “yükümlü” ifadeleri tercih edilmiştir. Olumlu bir durumdur. 

o   Kanun 3 aşamalı bir yerine getirme süreci öngörmüştür. 

§  Rızai olarak teslim ve kişisel ilişki kurulma

§  Müdürlüğe başvurma; bunun üzerine müdürlük her türlü iletişim aracı ile iletişime geçip rızai şekilde yerine getirilmesini talep ediyor. 

§  Rızai olarak yerine getirilmez ise bu durumda Tebligat Kanunu hükümlerine göre “teslim emri” gönderiliyor. 

·      Nerede ve nasıl teslim edebileceği yazılı olacak 

·      Haklı bir mazeret varsa bildir müdürlük gelsin alsın 

·      Aksi halde çocuk zorla kolluk aracılığı ile teslim alınacağı

·      Disiplin hapsi 

·      Aile mahkemesine şikâyet ve bu şikayete yönelik itiraz(41E)

o   41F özel disiplin hükümleri öngörülmüş

·      Aslında görüldüğü üzere halen teslim anlayışı devam etmektedir. 

 

 

 

Çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilâmın icrasıEk kenar başlığı: 18.02.1965 t. 538 s. K. m.15

MADDE 25/a Ek madde: 18.02.1965 t. 538 s. K. m.15

Çocukla şahsi münasebetlerin düzenlenmesine dair ilâm hükmünün yerine getirilmesi talebi üzerine icra memuru, küçüğün ilâm hükümleri dairesinde lehine hüküm verilen tarafla şahsi münasebette bulunmasına mâni olunmamasını; aksi halde ilâm hükmünün zorla yerine getirileceğini borçluya 24 üncü maddede yazılı şekilde bir icra emri ile tebliğ eder. Bu emirde ilâm hükmüne aykırı hareketin 341 inci maddedeki cezayı müstelzim olduğu da yazılır.

Borçlu bu emri tutmazsa ilâm hükmü zorla yerine getirilir. Borçlu alacaklının şikâyeti üzerine ayrıca 341 inci maddeye göre cezalandırılır.

Çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilâmın icrasıEk kenar başlığı: 18.02.1965 t. 538 s. K. m.15

MADDE 25/a Mülga madde: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.32

Çocukla şahsi münasebetlerin düzenlenmesine dair ilâm hükmünün yerine getirilmesi talebi üzerine icra memuru, küçüğün ilâm hükümleri dairesinde lehine hüküm verilen tarafla şahsi münasebette bulunmasına mâni olunmamasını; aksi halde ilâm hükmünün zorla yerine getirileceğini borçluya 24 üncü maddede yazılı şekilde bir icra emri ile tebliğ eder. Bu emirde ilâm hükmüne aykırı hareketin 341 inci maddedeki cezayı müstelzim olduğu da yazılır.

Borçlu bu emri tutmazsa ilâm hükmü zorla yerine getirilir. Borçlu alacaklının şikâyeti üzerine ayrıca 341 inci maddeye göre cezalandırılır.

AÇIKLAMALAR:

 

Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilâmların icrasında uzman bulundurulması Ek kenar başlığı: 17.07.2003 t. 4949 s. K. m.7

MADDE 25/b Ek madde: 17.07.2003 t. 4949 s. K. m.7

Çocukların teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilâmların icrası, icra müdürü ile birlikte Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından görevlendirilen sosyal çalışmacı, pedagog, psikolog veya çocuk gelişimcisi gibi bir uzmanın, bunların bulunmadığı yerlerde bir eğitimcinin hazır bulunması suretiyle yerine getirilir.

Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilâmların icrasında uzman bulundurulması Ek kenar başlığı: 17.07.2003 t. 4949 s. K. m.7

MADDE 25/b Mülga madde: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.32

Çocukların teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilâmların icrası, icra müdürü ile birlikte Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından görevlendirilen sosyal çalışmacı, pedagog, psikolog veya çocuk gelişimcisi gibi bir uzmanın, bunların bulunmadığı yerlerde bir eğitimcinin hazır bulunması suretiyle yerine getirilir.

 

AÇIKLAMALAR:

 

 

İcranın geri bırakılması için verilecek süre Değişik kenar başlığı: 02.03.2005 t. 5311 s. K. m.5

MADDE 36 Değişik madde: 02.03.2005 t. 5311 s. K. m.5

İlâma karşı istinaf veya temyiz yoluna başvuran borçlu, hükmolunan para veya eşyanın resmî bir mercie depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehni veya esham veya tahvilât veya taşınmaz rehni veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise icranın geri bırakılması için bölge adliye mahkemesi veya Yargıtaydankarar alınmak üzere icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilir. Bu süre ancak zorunluluk hâlinde uzatılabilir.

Borçlu, Devlet veya adlî yardımdan yararlanan bir kimse ise teminat gösterme zorunluluğu yoktur.

Ücreti ilgililer tarafından verilirse bölge adliyemahkemesi veya Yargıtayca icranın geri bırakılması hakkındaki karar icra dairesine en uygun vasıtalarla bildirilir.

Nafaka hükümlerinde böyle bir süre verilemez.

Bölge adliye mahkemesince başvurunun haklı görülmesi hâlinde teminatın geri verilip verilmeyeceğine karar verilir. Yargıtayca hükmün bozulması hâlinde borçlunun başvurusu üzerine, bozmanın mahiyetine göre teminatın geri verilip verilmeyeceğine mahkemece kesin olarak karar verilir.

Bölge adliye mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmesi veya Yargıtayca hükmün onanması hâlinde alacaklının istemi üzerine başkaca işleme gerek kalmaksızın teminata konu olan para alacaklıya ödenir. Mal ve haklar ise, malın türüne göre icra dairesince paraya çevrilir. İlâm alacaklısının teminat üzerinde rüçhan hakkı vardır.

İcranın geri bırakılması için verilecek süre Değişik kenar başlığı: 02.03.2005 t. 5311 s. K. m.5

MADDE 36 Değişik madde: 02.03.2005 t. 5311 s. K. m.5

İlâma karşı istinaf veya temyiz yoluna başvuran borçlu, hükmolunan para veya eşyanın resmî bir mercie depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehni veya esham veya tahvilât veya taşınmaz rehni veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise icranın geri bırakılması için takibin yapıldığı yer icra mahkemesindenkarar alınmak üzere icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilir. Bu süre ancak zorunluluk hâlinde uzatılabilir. (Değişik fıkra: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.5)

Borçlu, Devlet veya adlî yardımdan yararlanan bir kimse ise teminat gösterme zorunluluğu yoktur.

Ücreti ilgililer tarafından verilirse icramahkemesince icranın geri bırakılması hakkındaki karar, hükmü veren mahkemeye ve icra dairesine en uygun vasıtalarla bildirilir. (Değişik fıkra: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.5)

Nafaka hükümlerinde böyle bir süre verilemez.

Bölge adliye mahkemesince başvurunun haklı görülmesi hâlinde teminatın geri verilip verilmeyeceğine karar verilir. Yargıtayca hükmün bozulması hâlinde borçlunun başvurusu üzerine, bozmanın mahiyetine göre teminatın geri verilip verilmeyeceğine bozma sonrası esası inceleyecekmahkemece kesin olarak karar verilir. (Değişik fıkra: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.5)

Bölge adliye mahkemesince başvurunun kesin olarakesastan reddine karar verilmesi veya Yargıtayca hükmün onanması hâlinde alacaklının istemi üzerine başkaca işleme gerek kalmaksızın teminata konu olan para alacaklıya ödenir. Mal ve haklar ise, malın türüne göre icra dairesince paraya çevrilir. Bölge adliyemahkemesinin başvurunun esastan reddine ilişkinkararına karşı temyiz yolunun açık olması hâlinde,temyiz yoluna başvurma süresinin dolmasınakadar icranın geri bırakılması kararının etkisidevam eder. İlâm alacaklısının teminat üzerinde rüçhan hakkı vardır. (Değişik fıkra: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.5)

AÇIKLAMALAR:

·      En önemli değişikliklerden birisi de bu madde metninde yapıldı. 

·      Bu konuda ilamların icrasına yönelik olarak temel olarak iki sistem bulunmaktadır;

o   Birinci sistem ilamların icrası için kesinleşmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 

§  Hukukumuzda bazı kararların icrası için kesinleşmesine ihtiyaç bulunmaktadır. HMK m. 350’de kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe icra edilmez. 

§  Alman hukukunda ise hükümlerin icra edilmesi için kural olarak kesinleşmesine ihtiyaç vardır. İstisna olarak kesinleşmeden icra edilmesi mümkündür. 

o   İkinci sistem ise ilamların icrası için kural olarak kesinleşmesine ihtiyaç olmamasıdır. 

·      Doktrinde Özekes hoca bu değişikliğin olumlu olmadığını savunuyor. Ona göre geçici hukuki himaye tedbiri niteliğinde olan icranın geri bırakılmasının başka bir mahkeme tarafından verilmesini doğru görmüyor. 

·      Ancak Oğuz hoca farklı düşünüyor; 

o   İcranın geri bırakılması kurumuna geçici hukuki himaye tedbiri olarak bakılmasının sıkıntı yarattığını,

o   Borçluya tanınmış bir hak olarak bakılması gerektiğini, 

o   Teminatın cinsi ve miktarı dışında icra dairesinin dahi icranın geri bırakılmasına karar vermesi gerektiğini düşünmektedir. 

 

 

Kıymet takdiri

MADDE 87

Haczi yapan memur, haczettiği malın kıymetini takdir eder. İcabında ehli vukufa müracaat edebilir.

 

 

Kıymet takdiri

MADDE 87 Değişik madde: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.6

Haczi yapan memur, sicile kayıtlı mallar hariçolmak üzere haczettiği malın kıymetini takdir eder. İcabında bilirkişiye müracaat edebilir.

Sicile kayıtlı malın kıymet takdirinin bilirkişilik bölge kurulu listesinde kayıtlı ve bu konuda Adalet Bakanlığınca izin verilen bilirkişilere, bunların bulunmaması hâlinde listede kayıtlı diğer bilirkişilere yaptırılması zorunludur.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

AÇIKLAMALAR:

·      Eski metin kısa bir metindi. İçeriği değiştirilerek önemli bir madde haline getirildi.

·      Sicile kayıtlı mallar ile ilgili icra dairesinin kıymet takdiri yapma yetkisi elinden alınmıştır. 

·      Sicile kayıtlı mallar ile ilgili durumu ikinci fıkra düzenliyor. Burada önemli olan Adalet Bakanlığının kıymet takdiri konusunda listede kayıtlı bilirkişilerden bazılarına yetki verebilme imkanının getirilmiş olmasıdır. 

·      Burada yine bir yönetmelik karşımıza çıkmaktadır. 

·      Ancak İcra ve İflas Kanunu yönetmeliği dışında bu kadar farklı yönetmeliklerin hazırlanması doğru bir yöntem değildir. Çünkü elektronik satışa yönelik ayrı yönetmelik, kıymet takdirine ilişkin ayrı yönetmelik, icra ve iflas kanununun uygulanmasına yönelik ayrı yönetmeliklerin çıkarılması hem pratik hem de doğru bir yöntem değildir. 

·      Maddenin gerekçesinde bu hususlar belirtilmiştir. 

 

1- Taşınırlar hakkında

MADDE 88 Değişik madde: 02.07.2012 t. 6352 s. K. m.17

Haczolunan paraları, banknotları, hamiline ait senetleri, poliçeler ve sair cirosu kabil senetler ile altın, gümüş ve diğer kıymetli şeyleri icra dairesi muhafaza eder.

Diğer taşınır mallar, masrafı peşinen alacaklıdan alınarak muhafaza altına alınır. Alacaklı muvafakat ederse, istenildiği zaman verilmek şartıyla, muvakkaten borçlu yedinde veya üçüncü şahıs nezdinde bırakılabilir. Üçüncü şahsın elinde bulunan taşınır mallar haczedildiğinde, üçüncü şahsın kabulü hâlinde üçüncü şahsa yediemin olarak bırakılır. Mallar satış mahalline getirilmediği takdirdemuhafaza altına alınabilir veya yediemin değişikliğiyapılabilir.

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası andlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yabancı devlet başkanı, parlamento başkanı, hükümet başkanı veya hükümet üyelerini taşıyan ulaşım araçları, bu kişiler Türkiye’de bulundukları sürece, muhafaza altına alınamaz ve yediemine bırakılamaz.

İcra dairesi üçüncü bir şahsa rehnedilmiş olan malları da muhafaza altına alabilir. Ticari işletme rehni kapsamındaki taşınırlar ise icra dairesince satılmalarına karar verilmesinden sonra muhafaza altına alınabilir. Bu mallar paraya çevrilmediği takdirde geri verilir.

Haczedilen mallar, Adalet Bakanlığı tarafından yetki verilen gerçek veya tüzel kişilere ait lisanslı yediemin depolarında muhafaza edilir. Yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler, bu yetkilerini Adalet Bakanlığının onayıyla alt işleticilere aynı standartları sağlamak koşuluyla devredebilirler. Bu devir, yetki verilen gerçek veya tüzel kişilerin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Bu depoların yönetmelikte belirlenen nitelik ve şartlara uygunluğunun saptanması sonucunda işletme belgesi Adalet Bakanlığı tarafından verilir. Haczedilen malların muhafaza işlemleri; lisanslı yediemin depolarının kuruluşuna, bu depolarda bulunması gereken asgari niteliklere, depo için alınacak teminata, mallar için muhtemel rizikolara karşı yapılacak sigortaya; işletici olma niteliklerine, işletici lisansına, Adalet Bakanlığı tarafından bu lisansın verilmesine; Adalet Bakanlığının lisanslı işletmelerle ilgili görev ve yetkilerine; faaliyetin durdurulması ya da iptali gibi idari tedbir ve tasarruflara; bu depoların denetimine ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikte düzenlenir. Haczedilen malların muhafazası aşamasındaki ücretler Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenecek tarifeyle belirlenir.

İcra dairesi, depo ve garajlarda ve yediemin olarak kendisine haczedilen malın bırakılmış olduğu üçüncü kişilerde saklanıp da hukuken artık muhafazasına gerek kalmayan malı, vereceği uygun süre içinde geri almasını ilgililere resen bildirir. Verilen süre içinde eşya geri alınmazsa, icra müdürü icra mahkemesinin kararı ile taşınır mal satışlarına ilişkin hükümler uyarınca bunları satar. Elde edilen miktardan muhafaza ve satış giderleri ödenir. Artan miktar 9 uncu madde hükmüne göre muhafaza olunur. Bu konuda ortaya çıkan ihtilaflar icra mahkemesi tarafından basit yargılama usulüne göre çözülür.

İcra müdürlüklerinin talebi üzerine kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan araçlar, en geç üç iş günü içinde en yakın icra müdürlüğüne teslim edilir. Aracı teslim alan icra müdürlüğü, aracın yakalanmasını isteyen icra müdürlüğüne bildirimde bulunur.

 

1- Taşınırlar hakkında

MADDE 88 Değişik madde: 02.07.2012 t. 6352 s. K. m.17

Haczolunan paraları, banknotları, hamiline ait senetleri, poliçeler ve sair cirosu kabil senetler ile altın, gümüş ve diğer kıymetli şeyleri icra dairesi muhafaza eder.

Diğer taşınır mallar, masrafı peşinen alacaklıdan alınarak muhafaza altına alınır. Alacaklı muvafakat ederse, istenildiği zaman verilmek şartıyla, muvakkaten borçlu yedinde veya üçüncü şahıs nezdinde bırakılabilir. Üçüncü şahsın elinde bulunan taşınır mallar haczedildiğinde, üçüncü şahsın kabulü hâlinde üçüncü şahsa yediemin olarak bırakılır. Haczedilmiş ancak muhafaza altına alınmamışmallar satış talebi üzerine muhafaza altına alınırveya ihale alıcısına teslime hazır hâle getirilir, aksitakdirde satış yapılamazSicile kayıtlı motorlukara araçları bakımından 106 ncı madde hükmüsaklıdır(Değişik fıkra: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.7)

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası andlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yabancı devlet başkanı, parlamento başkanı, hükümet başkanı veya hükümet üyelerini taşıyan ulaşım araçları, bu kişiler Türkiye’de bulundukları sürece, muhafaza altına alınamaz ve yediemine bırakılamaz.

İcra dairesi üçüncü bir şahsa rehnedilmiş olan malları da muhafaza altına alabilir. Ticari işletme rehni kapsamındaki taşınırlar ise icra dairesince satılmalarına karar verilmesinden sonra muhafaza altına alınabilir. Bu mallar paraya çevrilmediği takdirde geri verilir.

Haczedilen mallar, Adalet Bakanlığı tarafından yetki verilen gerçek veya tüzel kişilere ait lisanslı yediemin depolarında muhafaza edilir. Yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler, bu yetkilerini Adalet Bakanlığının onayıyla alt işleticilere aynı standartları sağlamak koşuluyla devredebilirler. Bu devir, yetki verilen gerçek veya tüzel kişilerin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Bu depoların yönetmelikte belirlenen nitelik ve şartlara uygunluğunun saptanması sonucunda işletme belgesi Adalet Bakanlığı tarafından verilir. Haczedilen malların muhafaza işlemleri; lisanslı yediemin depolarının kuruluşuna, bu depolarda bulunması gereken asgari niteliklere, depo için alınacak teminata, mallar için muhtemel rizikolara karşı yapılacak sigortaya; işletici olma niteliklerine, işletici lisansına, Adalet Bakanlığı tarafından bu lisansın verilmesine; Adalet Bakanlığının lisanslı işletmelerle ilgili görev ve yetkilerine; faaliyetin durdurulması ya da iptali gibi idari tedbir ve tasarruflara; bu depoların denetimine ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikte düzenlenir. Haczedilen malların muhafazası aşamasındaki ücretler Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenecek tarifeyle belirlenir.

İcra dairesi, depo ve garajlarda ve yediemin olarak kendisine haczedilen malın bırakılmış olduğu üçüncü kişilerde saklanıp da hukuken artık muhafazasına gerek kalmayan malı, vereceği uygun süre içinde geri almasını ilgililere resen bildirir. Verilen süre içinde eşya geri alınmazsa, icra müdürü icra mahkemesinin kararı ile taşınır mal satışlarına ilişkin hükümler uyarınca bunları satar. Elde edilen miktardan muhafaza ve satış giderleri ödenir. Artan miktar 9 uncu madde hükmüne göre muhafaza olunur. Bu konuda ortaya çıkan ihtilaflar icra mahkemesi tarafından basit yargılama usulüne göre çözülür.

İcra müdürlüklerinin talebi üzerine kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan araçlar, en geç üç iş günü içinde en yakın icra müdürlüğüne teslim edilir. Aracı teslim alan icra müdürlüğü, aracın yakalanmasını isteyen icra müdürlüğüne bildirimde bulunur.

AÇIKLAMALAR:

·      Artık satışların elektronik ortamda yapılması nedeniyle alıcının satım konusu mala ulaşamama riskini ortadan kaldırıyor. 

·      Satışın talep edilmesi ile birlikte mallar muhafaza altına alınmak zorundadır. Mallar muhafaza altına alınmadıkça yahut satışa hazır hale getirilmedikçe satış yapılamayacaktır. 

·      Sicile kayıtlı motorlu kara taşıtları bakımından ise 106. madde hükümlerinin saklı olduğu belirtilmiştir.

o   4. ve 5. maddelerde özel hükümler getirilmiştir. 

o   Satımın sürüncemede bırakılmasının önüne geçilmek istenmiştir. 

 

 

İstihkak davalarında mülkiyet karinesi (Ek kenar başlığı: 18.02.1965 t. 538 s. K. m.55)

MADDE 97/a Ek madde: 18.02.1965 t. 538 s. K. m.55

Bir taşınır malı elinde bulunduran kimse onun maliki sayılır. Borçlu ile üçüncü şahısların taşınır malı birlikte ellerinde bulundurmaları halinde dahi mal borçlu elinde addolunur. Birlikte oturulan yerlerdeki mallardan mahiyetleri itibariyle kadın, erkek ve çocuklara aidiyetleri açıkça anlaşılanlar veya örf ve âdet, sanat, meslek veya meşgale icabı olanlar bunların farz olunur. Bu karinenin aksini ispat külfeti iddia eden kişiye düşer.

 

İstihkak davalarında mülkiyet karinesi (Ek kenar başlığı: 18.02.1965 t. 538 s. K. m.55)

MADDE 97/a Ek madde: 18.02.1965 t. 538 s. K. m.55

Bir taşınır malı elinde bulunduran kimse onun maliki sayılır. Borçlu ile üçüncü şahısların taşınır malı birlikte ellerinde bulundurmaları halinde dahi mal borçlu elinde addolunur. Bu hâlde üçüncü şahısyedieminliği kabul ettiği takdirde bu malmuhafaza altına alınmazAncak 97 nci maddeninbirinci fıkrası uyarınca takibin devamına kararverilmesi hâlinde mal muhafaza altına alınabilir. Birlikte oturulan yerlerdeki mallardan mahiyetleri itibariyle kadın, erkek ve çocuklara aidiyetleri açıkça anlaşılanlar veya örf ve âdet, sanat, meslek veya meşgale icabı olanlar bunların farz olunur. Bu karinenin aksini ispat külfeti iddia eden kişiye düşer. (Değişik fıkra: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.8)

İstihkak davacısı malı ne suretle iktisap ettiğini ve borçlunun elinde bulunmasını gerektiren hukuki ve fiili sebep ve hâdiseleri göstermek ve bunları ispat etmekle mükelleftir.

AÇIKLAMALAR:

·      Önemli bir değişikliktir. 

·      Uygulamadaki birçok mağduriyeti giderici mahiyetindedir. 

·      Malın henüz 3. kişiye mi yoksa borçluya mı ait olduğuna karar verilmeden malın muhafaza altına alınması çok kötü sonuçlar doğuruyordu. 

·      İstihkak prosedüründe icra mahkemesinin takibin devamına karar verilmesi halinde ancak mal muhafaza altına alınabilir. 

 

Taleb için müddetler Değişik kenar başlığı: 03.07.1940 t. 3890 s. K. m.1

MADDE 106 Değişik madde: 03.07.1940 t. 3890 s. K. m.1

Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizdenitibaren altı ay, taşınmaz ise hacizden itibaren bir yıl içinde satılmasını isteyebilir. Değişik fıkra: 02.07.2012 t. 6352 s. K. m.21

Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı taşınırhükmündedir.

 

Talep için müddetler ve giderlerin yatırılması Değişik kenar başlığı: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.9

MADDE 106 Değişik madde: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.9

Alacaklı veya borçlu, hacizden itibaren bir yıl içinde haczolunan malın satışını isteyebilir. Borçlununüçüncü şahıslardaki alacağı da bu hükme tabidir.

Bir yıllık süre içinde satışı istenip de artırmasonucu satışı gerçekleştirilemeyen mahcuzhakkındaki satış isteme süresi, satış isteyenalacaklı bakımından birinci fıkrada belirtilensürenin sona ermesinden itibaren bir yıl dahauzar.

Satış talebiyle birlikte kıymet takdiri ve satış giderlerinin tamamının peşin olarak yatırılması zorunludur.

Sicile kayıtlı motorlu kara araçları bakımından muhafaza, kıymet takdiri ve satış talebinin birlikte yapılması ve bunlara ilişkin giderlerin tamamının birlikte ve peşin olarak yatırılması zorunludur.

Kıymet takdiri ve satış giderlerinin, sicile kayıtlı motorlu kara araçları bakımından ilaveten muhafaza giderinin tamamı, satış talebiyle birlikte peşin olarak yatırılmazsa satış talebi vaki olmamış sayılır.

Yukarıdaki fıkralar uyarınca satış talebiyle birlikte peşin olarak yatırılan miktarın satış işlemleri sırasında yetersiz kaldığı anlaşılırsa icra müdürü tarafından satış isteyene on beş günlük süre verilir ve bu sürede eksik miktar tamamlanmazsa satış talebi vaki olmamış sayılır.

Bu maddede belirtilen giderler Adalet Bakanlığınca her yıl yürürlüğe konulan tarifede belirlenir.

AÇIKLAMALAR:

 

Haczin kalkması 

MADDE 110 Değişik madde: 02.07.2012 t. 6352 s. K. m.22

Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya icra müdürü tarafından verilecek karargereği gerekli gider onbeş gün içinde depoedilmezse veya talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli malın satılması yönündeki talep bir defa geri alınabilir.

Haczedilen resmi sicile kayıtlı malların, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar sonucunda haczinin kalktığının tespit edilmesi hâlinde, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve işlem ilgili icra dairesine bildirilir.

Birinci fıkra gereğince haczin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı o mala yönelik olarak, haczin konulması ve muhafazası gibi tüm giderlerden sorumlu olur.

 

Haczin kalkması

MADDE 110 Değişik madde: 02.07.2012 t. 6352 s. K. m.22

Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli malın satılması yönündeki talep bir defa geri alınabilir.  Değişik fıkra: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.10

Haczedilen resmi sicile kayıtlı malların, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar sonucunda haczinin kalktığının tespit edilmesi hâlinde, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve işlem ilgili icra dairesine bildirilir.

Birinci fıkra gereğince haczin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı o mala yönelik olarak, haczin konulması ve muhafazası gibi tüm giderlerden sorumlu olur.

AÇIKLAMALAR:

 

Taksitle ödeme

MADDE 111

Borçlu alacaklının satış talebinden evvel borcunu muntazam taksitlerle ödemeği taahhüt eder ve birinci taksiti de derhal verirse icra muamelesi durur.

Şukadar ki borçlunun kâfi miktar malı haczedilmiş bulunması ve her taksitin borcun dörtte biri miktarından aşağı olmaması ve nihayet aydan aya verilmesi ve müddetin üç aydan fazla olmaması şarttır.

Borçlu ile alacaklının borcun taksitlendirilmesi için icra dairesinde yapacakları sözleşme veya sözleşmelerin devamı süresince 106 ve 150/e maddelerindeki süreler işlemez. Ancak bu sözleşme veya sözleşmelerin toplam süresinin on yılı aşması hâlinde, aştığı tarihten itibaren süreler kaldığı yerden işlemeye başlar. Değişik fıkra: 17.07.2003 t. 4949 s. K. m.26

Taksitlerden biri zamanında verilmezse icra muamelesi ve süreler kaldığı yerden devam eder. Değişik fıkra: 09.11.1988 t. 3494 s. K. m.13

 

Taksitle ödeme

MADDE 111

Borçlu alacaklının satış talebinden evvel borcunu muntazam taksitlerle ödemeği taahhüt eder ve birinci taksiti de derhal verirse icra muamelesi durur.

Şukadar ki borçlunun kâfi miktar malı haczedilmiş bulunması ve her taksitin borcun dörtte biri miktarından aşağı olmaması ve nihayet aydan aya verilmesi ve müddetin üç aydan fazla olmaması şarttır.

Borçlu ile alacaklının borcun taksitlendirilmesi için icra dairesinde yapacakları sözleşme veya sözleşmelerin devamı süresince 106 ve 150/e maddelerindeki süreler işlemez. Ancak bu sözleşme veya sözleşmelerin toplam süresinin on yılı aşması hâlinde, aştığı tarihten itibaren süreler kaldığı yerden işlemeye başlar. Değişik fıkra: 17.07.2003 t. 4949 s. K. m.26

Taksitlerden biri zamanında verilmezse icra muamelesi ve süreler kaldığı yerden devam eder. Değişik fıkra: 09.11.1988 t. 3494 s. K. m.13

Borçlunun borcunu muntazam taksitlerle ödemeyi taahhüdü veya alacaklı ile borçlunun hacizden önce ya da hacizden sonra borcun taksitlendirilmesi için yapacakları sözleşme nedeniyle icra dairesinde düzenlenecek tutanak veya kâğıt, damga vergisinden istisnadır. Ek fıkra: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.11

AÇIKLAMALAR:

 

 

 

Borçluya satış yetkisi verilmesi Ek kenar başlığı: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.12

MADDE 111/A Ek madde: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.12

Borçlu, kıymet takdirinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde haczedilen malının rızaen satışı için kendisine yetki verilmesini talep edebilir. Kıymet takdiri yapılmadığı durumlarda borçlu da kıymet takdiri yapılmasını isteyebilir. İcra müdürü, kıymet takdirinin kesinleşmesinden sonra cebrî satış işlemlerini durdurarak borçluya on beş günlük süre verir. Borçluya verilen sürenin başlangıcından üçüncü fıkra uyarınca verilen icra mahkemesinin kararına kadar geçen sürede alacaklı bakımından satış isteme süresi işlemez.

Rızai satışta bedel, malın muhammen kıymetinin yüzde doksanına karşılık gelen miktarı ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak bu aşamaya kadar bu mahcuz için yapılan takip masrafları toplamından az olamaz.

Borçluyla anlaşan alıcının belirlenen bedeli birinci fıkra uyarınca borçluya verilen on beş günlük süre içinde dosyaya ödemesi hâlinde icra müdürü, gerekli bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra yukarıda belirtilen şartların bulunduğunu tespit ederse satışın onayı ile malın devir ve teslim işlemlerinin yapılmasına karar verilmesi için dosyayı derhâl icra mahkemesine gönderir. Mahkeme, en geç on gün içinde yapacağı inceleme sonucunda dosya üzerinden talebin kabulüne veya reddine kesin olarak karar verir. Kabul kararıyla malın mülkiyeti alıcıya geçer ve tüm hacizler kaldırılarak devir ve teslim işlemleri gerçekleştirilir. Ret kararı verilmesi hâlinde yatırdığı bedel alıcıya iade edilir.

Bu madde uyarınca yapılacak satışlar hakkında niteliğine uygun düştüğü ölçüde bu Kanunun diğer hükümleri uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

AÇIKLAMALAR:

 

 

 

Elektronik ortamda açık artırma suretiyle satış Ek kenar başlığı: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.13

MADDE 111/B Ek madde: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.13

Haczolunan malın satışı, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine entegre elektronik satış portalında açık artırma suretiyle yapılır.

Açık artırmada teklif verme süresi yedi gündür.

Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında ve teklif verme yoluyla yapılır. Teklif verenlerin kişisel bilgileri, artırma süresi içinde bilişim sistemini işleten kamu görevlileri hariç hiç kimse tarafından görülemez ve bilişim sisteminde gösterilemez.

Teklifler arasındaki fark, satışa çıkarılan malın muhammen kıymetinin binde birinden ve her hâlde yüz Türk lirasından az olamaz.

Açık artırmada en yüksek teklifi veren, artırma süresi içinde kendisinden yüksek bir teklif verilmedikçe teklifini çekemez ve teminatını alamaz.

Açık artırma süresinin son on dakikası içinde yeni bir teklifin verilmesi hâlinde açık artırma bir defaya mahsus olmak üzere on dakika uzatılır.

Elektronik satış portalında satış işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini engelleyen veya elektronik satış sistemi ile ihale alıcılarının hak ve menfaatlerine zarar veren internet siteleri hakkında, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8/A maddesi hükümleri uygulanır.

Elektronik satış portalının işleyişini ya da güvenliğini tehlikeye sokan veya satış portalına erişimi engelleyen ya da zorlaştıran nitelikte eylemlerde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, satış portalına girişi Adalet Bakanlığınca üç ay süreyle engellenir. Engelleme işlemi, derhâl uygulanmaya başlanır ve satış portalının ilgili kişilerin görebileceği bir bölümünde duyurulur. Bu işleme karşı, duyuru tarihinden itibaren on beş gün içinde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca sulh ceza hâkimliğine başvurulabilir. Hâkim, başvuruyu ivedi olarak karara bağlar. Başvurunun yapılmış olması ihalenin tamamlanmasını engellemez.

Teklif verme süresi içinde bilişim sisteminin bakımı veya iyileştirilmesi için gerekli olan işlemler yapılabilir. Bu işlemler, ihalenin geçerliliğini etkilemez.

Bu maddenin uygulanmasına ve mahcuzların elektronik ortamda açık artırma suretiyle satışına ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

AÇIKLAMALAR:

 

Arttırma hazırlık tedbirleri 

MADDE 114

Satış açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinciartırmanın yapılacağı yer, gün ve saat dahaönceden ilân edilirDeğişik fıkra: 17.07.2003 t. 4949 s. K. m.27

İlânın şekli, arttırmanın tarzı, yer ve günü vegazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğuncaalâkadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlânın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi hâlinde bu ilân satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır. Değişik fıkra: 12.02.2004 t. 5092 s. K. m.1

Gazete ile yapılacak ilânlara satış şartnamesi eklentisiyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti,bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretleöğrenilebileceği, talep halinde ve ilânda gösterilenmasrafı verilmek şartiyle şartnamenin birörneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilânlardışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilânedebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilân resmî muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronikortamda da yapılırDeğişik fıkra: 02.07.2012 t. 6352 s. K. m.24

Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden on gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az on gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Ek fıkra: 02.07.2012 t. 6352 s. K. m.24

Satışa çıkarılan taşınır üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz. Ek fıkra: 02.07.2012 t. 6352 s. K. m.24

 

 

 

Arttırma hazırlık tedbirleri

MADDE 114 Değişik madde: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.14

Satış açık artırma ile yapılır.

Birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı, artırmaya başlangıç tarihinden en az on beş gün önce ilan edilir. Elektronik satış portalında yapılacak ilan, artırmanın bitimine kadar erişime açık tutulur. İkinci artırmanın başlangıç tarihi, birinci artırmanın bitimi tarihinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde belirlenir.

İlanın şekli ve gazete ile yapılıp yapılmayacağı icra dairesince alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanınyurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi hâlinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır.

Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentisiyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti vebulunduğu yer, birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı ile artırmaya ilişkinbilgilerin yer aldığı elektronik satış portalıyazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar elektronik satışportalında yer alan ilan metnini, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilanedebilir. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmî muameleye tesir etmez.

İlan edilen metinler arasında farklılık bulunması hâlinde elektronik satış portalında ilan edilen metin esas alınır. Şu kadar ki, gazetede veya elektronik satış portalında ilanı yapılan metindeki hatalar, ihale tarihi değiştirilmeksizin sadece elektronik satış portalında ilanen düzeltilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.

Elektronik satış portalında yapılacak ilanda aşağıdaki hususlar yer alır:

1. Satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve varsa görselleri ile artırma şartnamesinde yer alan diğer bilgileri.

2. Artırmaya katılabilmek için mahcuzun kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki teminatın satışı yapan icra dairesinin banka hesabına yatırılmasının zorunlu olduğu, teminatın nakit olması durumunda en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23:30’a kadar yatırılması gerektiği.

3. Gösterilecek teminatın teminat mektubu olması hâlinde, artırmaya katılacakların, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa konu mahcuzun kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunu, satışı yapan icra dairesine tevdi etmelerinin zorunlu olduğu.

4. Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacakların, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmelerinin zorunlu olduğu.

5. Hisseli satışın mümkün olduğu hâllerde açık artırma konusu malı belirli paylarla satın almak isteyen müşterek alıcıların, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmelerinin zorunlu olduğu.

6. Satış talep eden ve artırmaya katılmak isteyen alacaklı ile ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri hâlinde alacağın veya ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınmayacağı.

7. Şartlar yerine gelmişse malın en yüksek teklif verene ihale edileceği.

8. Elektronik satış portalında verilecek tekliflerin haczedilen malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi gerektiği.

9. İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hâlinde, alınan teminatın iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere alacaklarına mahsuben hak sahiplerine ödeneceği.

10. Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamadığı veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hâllerde ikinci artırmanın ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacağı.

11. İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın elektronik satış portalında ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi gerektiği.

12. Satışa katılanların bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacakları.

13. İhalenin kesinleşmesi üzerine malın tescil ve teslim işlemlerinin yapılacağı.

İhalenin kesinleşmesi üzerine taşınırın ihale alıcısına teslimi veya sicile kayıtlı malın ihale alıcısı adına tescili, damga vergisi ve katma değer vergisinin yatırılmasından sonra gerçekleştirilir.

AÇIKLAMALAR:

 

İhalenin yapılması Değişik kenar başlığı: 02.07.2012 t. 6352 s. K. m.25

MADDE 115 Değişik madde: 02.07.2012 t. 6352 s. K. m.25

Birinci ve ikinci ihale icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yer, gün ve saatte, elektronik ortamdaverilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Satışaçıkarılan mal üç defa bağırıldıktan sonraelektronik ortamda verilen en yüksek teklif dedeğerlendirilerek, en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilenbedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o mallatemin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerekir.

Birinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı miktara ulaşılmazsa satış icra memurutarafından geri bırakılır.

İkinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı şartlar gerçekleşmezse satış talebi düşer.

İhalenin yapılması Değişik kenar başlığı: 02.07.2012 t. 6352 s. K. m.25

MADDE 115 Değişik madde: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.17

Birinci ve ikinci ihale, icra müdürü tarafından, ilanda belirlenen gün ve saatte, haczedilen malınmuhammen kıymetinin yüzde ellisi üzerinden başlatılır. Şartların yerine gelmesi hâlinde mal, en yüksek teklif verene ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin haczedilen malın muhammen kıymetininyüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıcabu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını da geçmesi şarttır.

Artırmanın sona erdiği gün ve saatte şartların bulunması hâlinde, mal en yüksek teklif verene ihale edilmiş olur ve malın mülkiyeti ihale alıcısına geçer.

İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hâlinde alınan teminat iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere hak sahiplerine alacaklarına mahsuben ödenir.

İcra müdürü, elektronik satış portalında artırma bittikten sonraki ilk iş gününde artırmanın sonucuyla ilgili bir artırma sonuç tutanağı düzenler ve bu tutanaktaki bilgileri aynı gün satış portalında ilan eder. Tutanakta; ihalenin hangi gün ve saatte tamamlandığı, şartlar yerine gelmişse en yüksek teklifi verene malın ihale edildiği, tutanağın ilanından itibaren yedi gün içinde ihale bedelinin icra dairesi hesabına yatırılması gerektiği ve şartlar yerine gelmediği takdirde ihalenin hangi gerekçeyle yapılamadığı belirtilir.

Satış talebi teklif verme başladıktan sonra geri alınamaz. Teklif verme süresinin bitimine kadar borcun tamamen ödenmesi hâlinde satış durdurulur.

İcra müdürü, asgari ihale bedelinin teklif edilmediği, en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmadığı veya teklif verme süresinin bitiminden önce borcun ödendiği hâllerde, ihalenin yapılamadığını veya iptal edildiğini tutanakla tespit eder. Asgari ihale bedelinin teklif edilmediği veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmadığı hâllerde ikinci artırma, birinci artırmadaki şartlar çerçevesinde daha önce ilan edilen tarihte başlar.

Artırmada, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı şartlar gerçekleşmezse alacaklı, önceki satıştalebinden kalan satış isteme süresi içinde satışgünü verilmesini talep edebilirSatış isteme süresisatış talebiyle birlikte durur ve duran bu süre,ihalenin yapılamadığına veya iptal edildiğineilişkin tutanak tarihinden itibaren kaldığı yerdenişlemeye başlar.

İcra müdürü, artırma bittikten sonraki ilk iş gününde elektronik satış portalından kaynaklanan teknik sebeplerle, artırmanın son on dakikası içinde teklif verilemediğini satış portalı kayıtlarından tespit ederse artırma süresinin bir gün uzatılmasına karar verir; kararda artırmanın başlayacağı ve biteceği tarih ve saatleri gösterir ve tüm bu hususları satış portalında derhâl duyurur. Bu durumda artırmanın başlangıç tarihi, artırma süresinin uzatılmasına karar verildiği tarihten itibaren üç günü geçemez. Bu süre içinde, daha önce en yüksek teklif veren teklifiyle bağlı olacağı gibi yeni istekliler de teminatı yatırmak suretiyle artırmaya katılabilir.

 

AÇIKLAMALAR:

 

Satış bedelinin ödenmemesi, ihale farklarının tahsilisureti Değişik kenar başlığı: 18.02.1965 t. 538 s. K. m.58

MADDE 118 Değişik madde: 18.02.1965 t. 538 s. K. m.58

Satış peşin para ile yapılırAncak icra memurumüşteriye yedi günü geçmemek üzere bir mühletverebilirDaire dışında tahsil edilen paralar en geçtahsilatın yapıldığı günü takip eden ilk  günüçalışma saati sonuna kadar banka hesabınayatırılmak üzere, icra veya mahkeme kasalarındamuhafaza edilirSatılan mal ihale kesinleşmedenteslim olunmazDeğişik fıkra: 02.07.2012 t. 6352 s. K. m.26

İhaleye katılıp daha sonra ihale bedeliniyatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olantüm alıcılar ve kefilleriteklif ettikleri bedel ile sonihale bedeli arasındaki farktan ve diğerzararlardan ve ayrıca temerrüt faizindenmüteselsilen sorumludurlarİhale farkı vetemerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızındairece tahsil olunurBu fark, varsa öncelikleteminat bedelinden tahsil olunurDeğişik fıkra: 09.11.1988 t. 3494 s. K. m.15

İhale bedelinin ödenmesi ve malın teslimi Değişik kenar başlığı: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.18

MADDE 118 Değişik madde: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.18

İhale alıcısı, ihalenin feshi talep edilmiş olsa dahiartırma sonuç tutanağının ilanından itibaren yedi gün içinde satış bedelini nakden ödemekzorundadır.

Satılan mal, ihale kesinleşmeden teslim olunmaz veresmî sicilde alıcı adına tescil edilmez.

 

AÇIKLAMALAR:

 

Şartnamenin açık bulundurulması

MADDE 124

İcra dairesi taşınmazın bulunduğu yerin âdetlerine göre en elverişli tarzda arttırma şartlarını tesbit eder.

Bunları ihtiva eden şartname arttırmadan evvel en az on gün müddetle icra dairesinde herkesin görmesi için açık bulundurulur.

Şartnameye, artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri gerektiği ve elektronik ortamda teklif vermeye ilişkin hususlar yazılır. Değişik fıkra: 02.07.2012 t. 6352 s. K. m.28

Satılığa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıki fıkrada yazılı nisbet raddesinde ise arttırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

 

Şartname Değişik kenar başlığı: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.19

MADDE 124

İcra dairesi taşınmazın bulunduğu yerin âdetlerine göre en elverişli tarzda arttırma şartlarını tesbit eder.

Bunları ihtiva eden şartname arttırmadan evvel en az on gün müddetle icra dairesinde herkesin görmesi için açık bulundurulur. Mülga fıkra: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.19

Şartnameye, artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri gerektiği ve elektronik ortamda teklif vermeye ilişkin hususlar yazılır. Mülga fıkra: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.19

Satılığa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıki fıkrada yazılı nisbet raddesinde ise arttırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz. Mülga fıkra: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.19

AÇIKLAMALAR:

 

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar Değişik kenar başlığı: 02.07.2012 t. 6352 s. K. m.29

MADDE 126 Değişik madde: 02.07.2012 t. 6352 s. K. m.29

Satış, açık artırma ile yapılırBirinci ve ikinciihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilanedilir.

İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.

Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti,önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğuyerbirinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün vesaatartırmaya iştirak edeceklerin haczedilenmalın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisinispetinde pey akçesi veya milli bir bankanınteminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiğidiğerbilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceğihususları yazılırAyrıca, ipotek sahibi alacaklılarladiğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilirBuihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.

Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.

Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır.

Artırma hazırlık tedbirleri Değişik kenar başlığı: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.20

MADDE 126 Değişik madde: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.20 

114 üncü madde hükmütaşınmazın açık artırma hazırlık tedbirleri hakkında da uygulanır.

Elektronik satış portalında yapılacak satışilanında114 üncü maddede belirtilen hususlarlabirlikte varsa ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleriyle on beş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği, aksi hâlde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları ve bu hususların irtifak hakkı sahipleriiçin de geçerli olacağı belirtilir.

AÇIKLAMALAR:

 

Ayrıca tebliğler

MADDE 127 Değişik madde: 02.07.2012 t. 6352 s. K. m.30

İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

Ayrıca tebliğler

MADDE 127 Değişik madde: 02.07.2012 t. 6352 s. K. m.30

İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik satışportalında yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer. Değişik fıkra: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.21

AÇIKLAMALAR:

 

Kıymet takdirine ilişkin şikâyet Ek kenar başlığı: 17.07.2003 t. 4949 s. K. m.34

MADDE 128/a Ek madde: 17.07.2003 t. 4949 s. K. m.34

Kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içinde raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesinde şikâyette bulunabilirler. Şikâyet tarihinden itibaren yedi gün içinde gerekli masraf ve ücretin mahkeme veznesine yatırılması hâlinde yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılabilir; aksi hâlde başka bir işleme gerek olmaksızın şikâyet kesin olarak reddedilir.

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, birinci fıkra uyarınca yaptırılmasına karar verilen bilirkişi incelemesi, aynı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi uyarınca yetki verilmiş kişi veya kurumlara yaptırılır. Ek fıkra: 21.02.2007 t. 5582 s. K. m.3

Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez. Ancak, doğal afetler ve imar durumundaki çok önemli değişiklikler meydana getiren benzer hallerde yeniden kıymet takdiri istenebilir. Değişik fıkra: 12.02.2004 t. 5092 s. K. m.2

Kıymet takdirine ilişkin şikâyet yetkisiz icra mahkemesine yapılırsa, icra mahkemesi evrak üzerinde inceleme yaparak başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde yetkisizlik kararı verir.

Bu madde gereğince icra mahkemesinin verdiği kararlar kesindir.

 

 

Kıymet takdirine ilişkin şikâyet Ek kenar başlığı: 17.07.2003 t. 4949 s. K. m.34

MADDE 128/a Ek madde: 17.07.2003 t. 4949 s. K. m.34

Kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içinde raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesinde şikâyette bulunabilirler. Şikâyet tarihinden itibaren yedi gün içinde gerekli masraf ve ücretin mahkeme veznesine yatırılması hâlinde yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılabilir; aksi hâlde başka bir işleme gerek olmaksızın şikâyet kesin olarak reddedilir.

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, birinci fıkra uyarınca yaptırılmasına karar verilen bilirkişi incelemesi, aynı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi uyarınca yetki verilmiş kişi veya kurumlara yaptırılır. Ek fıkra: 21.02.2007 t. 5582 s. K. m.3

Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez. Ancak, doğal afetler ve imar durumundaki çok önemli değişiklikler meydana getiren benzer hallerde yeniden kıymet takdiri istenebilir. Değişik fıkra: 12.02.2004 t. 5092 s. K. m.2

Kıymet takdirine ilişkin şikâyet yetkisiz icra mahkemesine yapılırsa, icra mahkemesi evrak üzerinde inceleme yaparak başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde yetkisizlik kararı verir vemasrafını gider avansından karşılamak suretiyledosyayı resen yetkili icra mahkemesine gönderirDeğişik fıkra: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.22

Bu madde gereğince icra mahkemesinin verdiği kararlar kesindir.

AÇIKLAMALAR:

 

İhale

MADDE 129 Değişik madde: 02.07.2012 t. 6352 s. K. m.31

Birinci ve ikinci ihale icra memuru tarafındanilanda belirlenen yer, gün ve saatte, elektronikortamda verilen en yüksek teklif üzerindenbaşlatılırTaşınmaz üç defa bağırıldıktan sonra,elektronik ortamda verilen en yüksek teklif dedeğerlendirilerek, en çok artırana ihale edilirŞukadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilenbedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyeninalacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o mallatemin edilmişse bu suretle rüçhanı olanalacakların mecmuundan fazla olması ve bundanbaşka paraya çevirme ve paraların paylaştırılmasımasraflarını aşması gerekir.

Birinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı miktara ulaşılmazsa satış icra memuru tarafından geri bırakılır.

İkinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı şartlar gerçekleşmezse satış talebi düşer.

İhale

MADDE 129 Değişik madde: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.23

115 inci madde hükmütaşınmazın ihale edilmesihakkında da uygulanır.

AÇIKLAMALAR:

 

Ödeme usulü

MADDE 130 Değişik madde: 03.07.1940 t. 3890 s. K. m.1

Satış bedeli peşin ödenirAncak icra memurualıcıya on günü geçmemek üzere bir mühletverebilir. Değişik fıkra: 17.07.2003 t. 4949 s. K. m.36

İhale bedelinin ödenmesi Değişik kenar başlığı: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.24

MADDE 130 Değişik madde: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.24

İhale alıcısı, ihalenin feshi talep edilmiş olsa dahiartırma sonuç tutanağının ilanından itibaren yedigün içinde satış bedelini nakden ödemekzorundadır.

AÇIKLAMALAR:

 

İhalenin feshi ve farkının tahsili

MADDE 133 Değişik madde: 06.06.1985 t. 3222 s. K. m.16

Taşınmaz kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse, ihale kararı icra memuru tarafından kaldırılarak teminat akçesi alıcının ikinci fıkra gereğince mesul bulunduğu meblağa mahsup edilmek üzere alıkonulur. Kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimsenin ileri sürdüğü pey, 129 uncu maddenin aradığı şartlara uygun bulunması ve bu kimsenin adresinin de malum olması halinde bir muhtıra tebliğ edilerek arzettiği bedelle taşınmaz kendisine teklif edilir ve üç gün zarfında almaya razı olursa ona ihale olunur. Razı olmaz veya cevapsız bırakılırsa veya bulunmazsa taşınmaz icra dairesince hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artırmada, teklifin, 129 uncu maddedeki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz ençok artırana ihale olunur. Değişik fıkra: 17.07.2003 t. 4949 s. K. m.37

İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesuldürler. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur. Değişik fıkra: 09.11.1988 t. 3494 s. K. m.21

İhalenin feshi ve farkının tahsili

MADDE 133 Mülga madde: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.32

Taşınmaz kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse, ihale kararı icra memuru tarafından kaldırılarak teminat akçesi alıcının ikinci fıkra gereğince mesul bulunduğu meblağa mahsup edilmek üzere alıkonulur. Kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimsenin ileri sürdüğü pey, 129 uncu maddenin aradığı şartlara uygun bulunması ve bu kimsenin adresinin de malum olması halinde bir muhtıra tebliğ edilerek arzettiği bedelle taşınmaz kendisine teklif edilir ve üç gün zarfında almaya razı olursa ona ihale olunur. Razı olmaz veya cevapsız bırakılırsa veya bulunmazsa taşınmaz icra dairesince hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artırmada, teklifin, 129 uncu maddedeki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz ençok artırana ihale olunur.

İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesuldürler. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur.

AÇIKLAMALAR:

 

İhalenin neticesi ve feshi

MADDE 134 Değişik madde: 18.02.1965 t. 538 s. K. m.63

İcra dairesi tarafından taşınmaz kendisine ihale edilen alıcı o taşınmazın mülkiyetini iktisap etmiş olur. İhale kesinleşinceye kadar taşınmazın ne şekilde muhafaza ve idare edileceği icra dairesi tarafından kararlaştırılır. Değişik fıkra: 17.07.2003 t. 4949 s. K. m.38

İhalenin feshini, Borçlar Kanununun 226 ncımaddesinde yazılı sebepler de dahil olmak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindekiilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler yurt içinde bir adres göstermek koşuluyla icra mahkemesinden şikayet yolu ile ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde isteyebilirler. İlgililerin ihale yapıldığı ana kadar cereyan eden muamelelerdeki yolsuzluklara en geç ihale günü ıttıla peyda ettiği kabul edilir. İhalenin feshi talebi üzerine icramahkemesi talep tarihinden itibaren yirmi güniçinde duruşma yapar ve taraflar gelmeseler bileicap eden kararı verirTalebin reddine kararverilmesi halinde icra mahkemesi davacıyı feshiistenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında paracezasına mahkûm ederAncak işin esasınagirilmemesi nedeniyle talebin reddi hâlinde paracezasına hükmolunamazDeğişik fıkra: 17.07.2003t. 4949 s. K. m.38

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ikinci fıkrada yer alan oran yüzde yirmi olarak uygulanır. Ek fıkra: 21.02.2007 t. 5582 s. K. m.4

İhalenin feshine ilişkin şikâyet görevsiz veya yetkisiz icra mahkemesi veya mahkemeye yapılırsa, icra mahkemesi veya mahkeme evrak üzerinde inceleme yaparak başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde görevsizlik veya yetkisizlik kararı verir. Bu kararlar kesindir. Ek fıkra: 17.07.2003 t. 4949 s. K. m.38

Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhâl veya 130 uncu maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar. İcra müdürü, ödenen ihale bedeli ile ilgili olarak, ihalenin feshine yönelik şikâyet sonucunda verilecek karar kesinleşinceye kadar para bankalarda nemalandırılır. İhalenin feshine ilişkin şikâyetin kabulüne veya reddine ilişkin kararın kesinleşmesi üzerine, ihale bedeli nemaları ile birlikte hak sahiplerine ödenir. Ek fıkra: 17.07.2003 t. 4949 s. K. m.38

İhale kesinleşmedikçe ihale bedeli alacaklılara ödenmez.

Satış ilânı tebliğ edilmemiş veya satılan malın esaslı vasıflarındaki hataya veya ihalede fesada bilahare vakıf olunmuşsa şikâyet müddeti ıttıla tarihinden başlar. Şu kadar ki, bu müddet ihaleden itibaren bir seneyi geçemez.

İhalenin feshini şikâyet yolu ile talep eden ilgili, vâkı yolsuzluk neticesinde kendi menfaatlerinin muhtel olduğunu ispata mecburdur.

Tescil için tapu idaresine yapılacak tebligat, şikâyet için muayyen müddetin geçmesinden veya şikâyet edilmişse şikâyeti neticelendiren kararın kesinleşmesinden sonra yapılır.

Şikâyet halinde, alıcı bedeli nakden ödiyecek yerde, bu bedeli karşılıyacak muteber bir banka kefaleti gösterebilir. Alıcı daha önce ihale bedelini ödemişse şikâyet halinde muteber bir banka kefaleti karşılığında ödediği paranın kendisine verilmesini isteyebilir. Mülga fıkra: 17.07.2003 t. 4949 s. K. m.103

 

 

 

 

 

İhalenin neticesi ve feshi

MADDE 134  Değişik madde: 18.02.1965 t. 538 s. K. m.63

İcra dairesi tarafından taşınmaz kendisine ihale edilen alıcı o taşınmazın mülkiyetini iktisap etmiş olur. İhale kesinleşinceye kadar taşınmazın ne şekilde muhafaza ve idare edileceği icra dairesi tarafından kararlaştırılır. İhale alıcısının talebi üzerine icra dairesi, satışıyapılan taşınmazda kira sözleşmesine bağlı olarakoturan kişiye kira bedelini, diğer hâllerde isetaşınmazı kullanan kişiye bilirkişi marifetiyletespit edilen aylık kullanım bedelini icra dairesineyatırmasını emrederİlgili, ihtara rağmen kirayıveya belirlenen bedeli icra dairesine yatırmazsahakkında 356 ncı madde hükmü kıyasenuygulanırBu şekilde depo edilen bedel, ihaleninsonucuna göre hak sahibine ödenirDeğişik fıkra: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.27

İhalenin feshini, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılıTürk Borçlar Kanununun 281 inci maddesinde yazılı sebepler de dâhil olmak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, mahcuzun resmî sicilinde kayıtlıolan ilgililer ve sınırlı ayni hak sahipleri ile pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler yurt içinde bir adres göstermek koşuluyla icra mahkemesinden şikâyet yolu ile ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde isteyebilirler. İlgililerin ihale yapıldığı ana kadar cereyan eden muamelelerdeki yolsuzluklara en geç ihale günü ıttıla peyda ettiği kabul edilir. Değişik fıkra: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.27

Satış isteyen alacaklı, borçlu, resmî sicilde kayıtlı ilgililer ile sınırlı ayni hak sahipleri dışında kalan kişilerce yapılan ihalenin feshi talebi, ihale bedeli üzerinden nispi harca tabidir. Bu harcın yarısı talepte bulunulurken peşin olarak yatırılmak zorundadır. Talebin kabulü hâlinde bu harç başka bir kimseye yüklenmez ve istem hâlinde iade edilir. Talebin reddi hâlinde ise alınan bu harç iade edilmez ve harcın kalan kısmı ihalenin feshini isteyenden tahsil edilir. Ek fıkra: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.27

Satış isteyen alacaklı, borçlu, resmî sicilde kayıtlı ilgililer ile sınırlı ayni hak sahipleri dışında kalan kişilerce yapılan ihalenin feshi talebinde, talepte bulunulurken, ilgili kişilerin muhtemel zararına karşılık olmak üzere ihale bedelinin yüzde beşi oranında teminat gösterilmesi şarttır. Talebin reddine ilişkin kararın kesinleşmesinden itibaren bir ay içinde genel hükümlere göre tazminat davasının açılmaması hâlinde hükmedilen para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tahsili için durum mahkemece tahsil dairesine bildirilir. Tahsil dairesi alınan teminattan, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde para cezasını tahsil etmezse talep hâlinde teminat ilgilisine iade edilir. Ek fıkra: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.27

İhalenin feshi talebi üzerine icra mahkemesi talep tarihinden itibaren yirmi gün içinde duruşma yapar ve taraflar gelmeseler bile icap eden kararı verir. Ancak ihalenin feshi talebinin usulden reddi gereken hâllerde duruşma yapılmadan da karar verilebilir. İcra mahkemesi; 

1. Satış isteyen alacaklı, borçlu, mahcuzun resmî sicilinde kayıtlı olan ilgililer ve sınırlı ayni hak sahipleri ile pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler dışında kalan kişilerce talep edilmesi nedeniyle,

2. Satış isteyen alacaklı, borçlu, mahcuzun resmî sicilinde kayıtlı olan ilgililer ve sınırlı ayni hak sahipleri dışında kalan kişiler bakımından feragat nedeniyle,

3. İşin esasına girerek,

talebin reddine karar verirse ihalenin feshini talep edeni feshi istenen ihale bedelinin yüzde onuna kadar para cezasına mahkûm eder. Ek fıkra: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.27

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, beşinci fıkrada yer alan oran yüzde yirmi olarak uygulanır. Değişik fıkra: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.27

İhalenin feshine ilişkin şikâyet görevsiz veya yetkisiz icra mahkemesi veya mahkemeye yapılırsa, icra mahkemesi veya mahkeme evrak üzerinde inceleme yaparak başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde görevsizlik veya yetkisizlik kararı verir vemasrafını gider avansından karşılamak suretiyledosyayı resen görevli veya yetkili icramahkemesine gönderir. Bu kararlar kesindir. Değişik fıkra: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.27

Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhâl veya 130 uncu maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar. İcra müdürü, ödenen ihale bedeli ile ilgili olarak, ihalenin feshine yönelik şikâyet sonucunda verilecek karar kesinleşinceye kadar para bankalarda nemalandırılır. İhalenin feshine ilişkin şikâyetin kabulüne veya reddine ilişkin kararın kesinleşmesi üzerine, ihale bedeli nemaları ile birlikte hak sahiplerine ödenir. Ek fıkra: 17.07.2003 t. 4949 s. K. m.38

İhale kesinleşmedikçe ve ihale konusu mal alıcıyateslim edilmedikçe veya teslime hazır hâlegetirilmedikçe ihale bedeli alacaklılara ödenmez. İhale konusu malın teslim edilemeyeceği veyateslime hazır hale getirilemeyeceği durumlardaihale icra müdürü tarafından iptal olunarak ihalebedeli alıcısına ödenirDeğişik fıkra: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.27

Satış ilânı tebliğ edilmemiş veya satılan malın esaslı vasıflarındaki hataya veya ihalede fesada bilahare vakıf olunmuşsa şikâyet müddeti ıttıla tarihinden başlar. Şu kadar ki, bu müddet ihalenin yapıldığınailişkin kararın elektronik satış portalında ilanedildiği tarihten itibaren bir seneyi geçemez. Değişik fıkra: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.27

İhalenin feshini şikâyet yolu ile talep eden ilgili, vâkı yolsuzluk neticesinde kendi menfaatlerinin muhtel olduğunu ispata mecburdur. 

Tescil için tapu idaresine yapılacak tebligat, şikâyet için muayyen müddetin geçmesinden veya şikâyet edilmişse şikâyeti neticelendiren kararın kesinleşmesinden sonra yapılır.

Şikâyet halinde, alıcı bedeli nakden ödiyecek yerde, bu bedeli karşılıyacak muteber bir banka kefaleti gösterebilir. Alıcı daha önce ihale bedelini ödemişse şikâyet halinde muteber bir banka kefaleti karşılığında ödediği paranın kendisine verilmesini isteyebilir. Mülga fıkra: 17.07.2003 t. 4949 s. K. m.103

 

AÇIKLAMALAR:

 

Tescil için tapuya tebliğ ve zorla çıkarma 

MADDE 135

Taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır.

Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmî bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur. Değişik fıkra: 06.06.1985 t. 3222 s. K. m.17

 

Tescil için tapuya tebliğ ve zorla çıkarma

MADDE 135

Taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır.

Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmî bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur. Taşınmazın ihalealıcısı adına tescilinden sonra henüz tahliyeyapılmadan taşınmazı ihale alıcısından satın alanda bu fıkra gereğince tahliye isteme hakkınasahiptirDeğişik fıkra: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.28

AÇIKLAMALAR:

 

Teminat karşılığı ödeme Ek kenar başlığı: 17.07.2003 t. 4949 s. K. m.39

MADDE 142/a Ek madde: 17.07.2003 t. 4949 s. K. m.39

Sıra cetveline karşı 142 nci madde uyarınca şikâyetveya itiraz yapılmışsa, tebligatı alan ve sıra cetvelinde hak sahibi görünen her alacaklı, bir bankanın kesin teminat mektubunu dosyaya ibraz ederek payına düşen meblâğı tahsil edebilir. 36 ncı maddenin ikinci fıkrası burada da uygulanır.

Teminat mektubunda, alacaklının dosyadan tahsil ettiği meblâğ ile bu meblâğın kısmen veya tamamen icra dosyasına iadesinin gerekmesi hâlinde iade tarihine kadar geçecek süreye ait olan faizin, icra dairesinin ilk yazılı talebi üzerine dosyaya ödenmesi taahhüt edilmelidir. Bu esaslar dahilinde teminat mektubuyla garanti edilecek miktar icra dairesince belirlenir.

Teminat karşılığı ödeme Ek kenar başlığı: 17.07.2003 t. 4949 s. K. m.39

MADDE 142/a Ek madde: 17.07.2003 t. 4949 s. K. m.39

Sıra cetvelinin düzenlenmesi üzerine tebligatı alan ve sıra cetvelinde hak sahibi görünen her alacaklı, bir bankanın kesin ve süresiz teminat mektubunu dosyaya ibraz ederek payına düşen meblâğı tahsil edebilir. 36 ncı maddenin ikinci fıkrası burada da uygulanır. Değişik fıkra: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.29

Teminat mektubunda, alacaklının dosyadan tahsil ettiği meblâğ ile bu meblâğın kısmen veya tamamen icra dosyasına iadesinin gerekmesi hâlinde iade tarihine kadar geçecek süreye ait olan faizin, icra dairesinin ilk yazılı talebi üzerine dosyaya ödenmesi taahhüt edilmelidir. Bu esaslar dahilinde teminat mektubuyla garanti edilecek miktar icra dairesince belirlenir.

AÇIKLAMALAR:

 

Arttırmanın ilânı

MADDE 242

Satış ilânında arttırmanın yapılacağı yer gün ve saat yazılırSatılan taşınmaz ise ilân en aşağı biray evvel yapılır. İlânda satış şartlarının iflasdairesinde ne günden itibaren görüleceği dahigösterilir.

İpotek alacaklısına ilândan bir nüsha verilir ve kendisine tahmin edilen bedel bildirilir.

Arttırmanın ilânı

MADDE 242

Artırma ilanı ve hazırlık tedbirleri 126 ncı maddehükmü uyarınca yapılır. Değişik fıkra: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.30

İpotek alacaklısına ilândan bir nüsha verilir ve kendisine tahmin edilen bedel bildirilir.

AÇIKLAMALAR:

 

Arttırma suretile satışın şartları

MADDE 244 Değişik madde: 18.02.1965 t. 538 s. K. m.98

117, 118, 124, 125, 130, 131, 133, 134 ve 135 inci maddeler burada da uygulanır. İcra dairesine ait vazifeler iflas idaresi tarafından görülür.

Arttırma suretile satışın şartları

MADDE 244 Değişik madde: 18.02.1965 t. 538 s. K. m.98

111/b, 117, 118, 124, 125, 130, 131, 134 ve 135 inci maddeler burada da uygulanır. İcra dairesine ait vazifeler iflas idaresi tarafından görülür. Değişik fıkra: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.31

AÇIKLAMALAR:

 

Çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası

MADDE 341 Değişik madde: 31.05.2005 t. 5358 s. K. m.12

Çocuk teslimi hakkındaki ilâmın veya ara kararının gereğini yerine getirmeyen veya yerine getirilmesini engelleyen kişinin, lehine hüküm verilmiş kimsenin şikâyeti üzerine, altı aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra ilâmın veya ara kararının gereği yerine getirilirse, kişi tahliye edilir.

Çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası

MADDE 341 Mülga madde: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.32

Çocuk teslimi hakkındaki ilâmın veya ara kararının gereğini yerine getirmeyen veya yerine getirilmesini engelleyen kişinin, lehine hüküm verilmiş kimsenin şikâyeti üzerine, altı aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra ilâmın veya ara kararının gereği yerine getirilirse, kişi tahliye edilir.

AÇIKLAMALAR:

 

Özel okullar ile özel öğrenci yurt ve benzeri kurumların taşınır ve taşınmaz mallarının haczi Ek kenar başlığı: 09.05.2018 t. 7141 s. K. m.1

MADDE 362/a Ek madde: 09.05.2018 t. 7141 s. K. m.1

8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren okullar ile 24/3/1950 tarihli ve 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun kapsamında faaliyet gösteren özel öğrenci barınma hizmetleri veren yurt ve benzeri kurumların taşınır ve taşınmaz malları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler hariç olmak üzere içinde bulunulan eğitim ve öğretim yılı sonunda haczedilir.

Özel okullar ile özel öğrenci yurt ve benzeri kurumların taşınır ve taşınmaz mallarının haczi Ek kenar başlığı: 09.05.2018 t. 7141 s. K. m.1

MADDE 362/a Ek madde: 09.05.2018 t. 7141 s. K. m.1

8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren okullar ile 24/3/1950 tarihli ve 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun kapsamında faaliyet gösteren özel öğrenci barınma hizmetleri veren yurt ve benzeri kurumların taşınır ve taşınmaz malları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler hariç olmak üzere içinde bulunulan eğitim ve öğretim yılı sonunda haczedilir.*

İptal: E. 2019/59 K. 2020/61 22.10.2020 t. AyM K. ile "8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren okullar ...taşınır ve taşınmaz malları,...içinde bulunulan eğitim ve öğretim yılı sonunda haczedilir." bölümünün "8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren okullar..." yönünden iptaline karar verilmiştir.

AÇIKLAMALAR:

 

 

GEÇİCİ MADDE 18 Ek madde: 24.11.2021 t. 7343 s. K. m.33

111/b maddesinin uygulanmasına ilişkin yönetmelik ile 106 ncı madde uyarınca çıkarılması gereken tarife, bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılır.

87, 88, 106, 110, 111/b, 114, 115, 118, 124, 126, 127, 129, 130, 133, 242 ve 244 üncü maddeler ile 134 üncü maddenin dokuz ve onuncu fıkralarında bu maddeyi ihdas eden Kanunla yapılan değişikliklerin uygulanmasına Adalet Bakanlığınca belirlenen il veya ilçelerde, 111/b maddesinin uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlanır ve bu değişiklikler en geç bir yılın sonunda ülke genelinde uygulanır. Değişikliklerin hangi il veya ilçede ne zaman uygulanacağı Adalet Bakanlığının resmi internet sitesinde duyurulur. Bu değişikliklerin uygulanmasında aşağıdaki esaslar dikkate alınır:

1. Uygulamaya geçilen il ve ilçelerde, geçiş tarihinden sonra haczedilen mallar hakkında, bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilen 87, 106 ve 110 uncu madde hükümleri uygulanır. Geçiş tarihinden önce haczedilen mallar hakkında ise değişikliklerden önceki hükümler ile ilga edilen hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

2. Uygulamaya geçilen il ve ilçelerde, geçiş tarihinden sonra ilanı yapılacak açık artırmalar hakkında, bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilen 88, 114, 115, 118, 124, 126, 127, 129 ve 130 uncu maddeler, 134 üncü maddenin dokuz ve onuncu fıkraları ile ihdas edilen 111/b maddesi uygulanır. Geçiş tarihinden önce ilanı yapılmış açık artırmalar hakkında ise değişikliklerden önceki hükümler ile ilga edilen hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

3. Uygulamaya geçilen il ve ilçelerde, taşınır rehninin veya ipoteğin paraya çevrilmesi, iflas tasfiyesi ve ortaklığın giderilmesine ilişkin satışlar bakımından, geçiş tarihinden sonra ilanı yapılacak açık artırmalar hakkında bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilen ve ihdas edilen hükümler uygulanır. Geçiş tarihinden önce ilanı yapılmış açık artırmalar hakkında ise değişikliklerden önceki hükümler ile ilga edilen hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

4. Geçiş tarihinden önce yapılan ilan üzerine ihalesi gerçekleştirilemeyen ve yeniden satışı talep edilen açık artırmalar hakkında da bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilen ve ihdas edilen hükümler uygulanır.

106 ncı madde uyarınca çıkarılacak tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten önce satış talep edilmiş olmasına rağmen kıymet takdiri ile muhafaza ve satış giderlerinin tamamının yatırılmadığı hâllerde bu tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde tarifede belirlenen giderlerin yatırılması zorunludur. Bu süre içinde giderler peşin olarak yatırılmazsa satış talebi vaki olmamış sayılır.

134 üncü maddede bu maddeyi ihdas eden Kanunla yapılan değişiklikler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtayda görülmekte olan ihalenin feshi talepleri hakkında uygulanmaz. Ancak, ihale bedelinin yüzde onuna kadar para cezasına mahkûmiyete ilişkin hüküm görülmekte olan ihalenin feshi talepleri hakkında da uygulanır. Temyiz kanun yolu incelemesi aşamasında bulunan dosyalar bakımından para cezasının oranına ilişkin olarak yapılan değişiklik tek başına bozma nedeni yapılamaz. Yargıtay değişikliği uygulamak suretiyle hükmü düzeltebilir.

AÇIKLAMALAR: