11 Temmuz 2011 Pazartesi

12-05.2011 Tarihli

S.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ İCRA VE İFLAS HUKUKU PRATİK ÇALIŞMASI

I-Olay : Bakırköy’de demir ticaretiyle uğraşan B, işlerini büyütmek için Kadıköy’de oturan A’dan 50.000 TL. borç almış ve karşılığında bir bono vermiştir. B, vadesi gelmesine rağmen borcunu ödemeyince, A alacağını tahsil etmek için 15.09.2009 tarihinde kambiyo senetlerine özgü icra takibi başlatmıştır. A’nın başlattığı takip üzerine gönderilen ödeme emri 27.09.2009 tarihinde B’ye tebliğ edilmiştir.

Sorular:

1- B, kendisine gönderilen ödeme emrine karşı,

a) Takibe konulan bonoda bedel üzerinde tahrifat yapıldığı,

b) Bononun vadesinin tanzim tarihinden evvelki bir tarihi taşıdığı

gerekçesiyle karşı koymak istemektedir. B’nin söz konusu muhalefetlerini hangi hukuki yola başvurarak ileri sürebileceğini ve başvurusunun derdest takip üzerindeki etkisinin ne olacağını çeşitli ihtimalleri göz önüne alarak ayrı ayrı açıklayınız.

2- B, kendisine karşı kambiyo senetlerine özgü icra takibi başlatıldıktan sonra menfi tespit davası açabilir mi? Açamazsa, neden? Açabilirse, bu davanın derdest takip üzerinde herhangi bir etkisi olur mu? Neden?

3- A’nın elinde adi senet bulunduğunu ve B’ye karşı genel haciz yoluyla takip başlattığını kabul edelim. B, kendisine gönderilen ödeme emrine karşı “imzaya itiraz ediyorum, kaldı ki bu itirazım kabul edilmese bile borç zamanaşımına uğramıştır” gerekçesiyle itiraz etmiştir. Bu itirazın derdest takibe herhangi bir etkisi var mıdır? Yoksa, neden? Varsa, A hangi hukukî çare veya çarelere başvurabilir? Açıklayınız.

4- A’nın talebi üzerine haciz tatbik ettirmek üzere borçlu B’nin yakın arkadaşı C’nin atölyesine gidildiğini ve B’nin işyerindeki ticarî malların önemli bir kısmının C’nin atölyesinde bulunduğunu kabul edelim. İcra müdürünün bu malları haczetmek istemesi üzerine, C söz konusu malların kendisine ait olduğunu iddia etmiştir. Bu durumda, icra müdürü ne şekilde hareket etmelidir? Bu durumda, kim, hangi sürede ne gibi işlemler yapmalıdır? Açıklayınız.

6- A’nın B’ye karşı 02.02.2009 tarihinde genel haciz yoluyla takip yaptığını, bu takipte B’nin işyerindeki kaynak makinesini 20.02.2009’da haczedildiğini ve akabinde 01.04.2009’da satılarak, satış bedeli olan 30.000 TL.’nin 08.07.2009’da icra veznesine girdiğini kabul edelim.

Bundan başka borçlu B’nin alacaklılarından D’nin, 15.000 TL.’lik alacağı için 01.09.2008’de genel haciz yolu ile takip yaptığını ve 10.03.2009’da haciz koydurduğunu,

B’nin diğer alacaklısı E’nin, 10.000 TL.’lik alacağı için 11.01.2009 tarihli adi senede dayanarak, 15.01.2009’da takip yaptığını ve 15.03.2009 tarihinde haciz tatbik ettirdiğini kabul edelim.

Alacaklılardan D, 08.08.2009 ve E ise, 20.03.2009 tarihinde hacze iştirak talebinde bulunmuştur. Bu alacaklıların hacze iştirak edip edemeyeceklerini, Kanunda öngörülen şartları dikkate alarak çeşitli ihtimallere göre ayrı ayrı açıklayınız.

7- a) A’nın borçlu B adına kayıtlı olan 200.000 TL. değerindeki bir arsa üzerine haciz koydurduğunu kabul edelim. Arsanın tapu kaydında G Bankası lehine 125.000 TL. muaccel ipotek, H Bankası lehine ise 60.000 TL. müeccel ipotek tesis edilmiştir. Borçluya ait taşınmazın satışını G Bankası’nın talep etmesi halinde, arsanın birinci ve ikinci arttırmada satılması için teklif etmesi gerekli asgari ihale bedeli ne kadardır? Açıklayınız.

b) B’nin arsası üzerine 10.10.2008 tarihinde haciz koyduran A’nın 09.09.2009 tarihinde arsanın satışını istediğini kabul edelim. Buna göre,

aa) A, ilk arttırma yapılmadan önce 12.10.2009 tarihinde satış talebini geri alırsa veya

bb) Mahcuz mal arttırmaya çıkarılmakla birlikte, gerek 12.12.2009 tarihli birinci arttırmada gerekse 22.12.2009 tarihli ikinci arttırmada satılamazsa A en geç hangi tarihe kadar yeniden satış talebinde bulunmak mecburiyetindedir? Yargıtay’ın uygulamasını da dikkate alarak ayrı ayrı açıklayınız.

8- Borçlu B aleyhine Kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu ile takip yapıldığını düşünürsek;

a-A’nın takip talebi üzerine gönderilen ödeme emrine karşı, B’nin “bononun vadesinin tanzim tarihinden evvelki bir tarihi taşıdığı” iddiasında bulunmuştur. Bu iddiasını nereye, kaç gün içinde yapması gerekir.

b- İflasın prosedürü içinde masaya dahil bulunan bir gayrimenkulün pazarlık suretiyle satışı yapılmıştır. Bu mümkün müdür? Açıklayınız?

c-Borçlu B iflas etmeden 8 ay önce evi üzerine (X) lehine ipotek tesis etmiştir. Burada hangi dava açılır. Bu davanın davacısı kimdir?

d-Alacaklılarda F kendisinin sıra cetvelinde gösterilmesi gerekirken hiç gösterilmediğini ileri sürmektedir. Bu durumda, A’nın başvurabileceği bir hukukî çare var mıdır? Açıklayınız.

e-İflas idaresi üçüncü kişi Z’nin ticarethanesinde bulunan demir işleme makinesinin Borçlu B’ye ait olduğunu iddia etmiştir. Z ise o makinelerin kendinse ait olduğunu söylemiştir. Bu durumda iflas idaresinin ne yapması gerekir?

f-iflas kararının ilanından önce borçlu B bir kısım alacaklılarına ödeme yapmıştır. Bu yapılan ödemelerin akıbeti ne olur?

g-Borçlu B’nin iflasına karar verilmesinden sonra konkordato teklif etmesi mümkün müdür? Mümkünse nasıl?

h-B’nin konkordato teklifinin kabul edildiğini, B’nin konkortado gereğince taahhüt ettiği ödemeyi alacaklılardan C’ye karşı yerine getirmediğini düşünelim. Bu durumda C ne yapabilir?

HAKAN ALBAYRAK

Hiç yorum yok: