11 Temmuz 2011 Pazartesi

06-05-2011 TARİHLİ İFLAS HUKUKU PRATİK ÇALIŞMASI

OLAY: Konyalı Ali Duran, Ankaralı Ahmet Çetin’e 20. 000 TL borç vermiştir. Buna ilişkin aralarında bir bono düzenlemişlerdir. Söz konusu senet vadesinde ödenmediği gibi ayrıca Ahmet Çetin bu arada evini bir arkadaşına devretmiştir.

SORULAR:

1-Ali Duran’ın yapmış olduğu haciz yolu ile takip ederken, Ahmet’in bir başka alacaklısı, onun aleyhine iflas kararı aldırmıştır. Bu kararın Ali’nin takibine etkisine nedir. Ayrıca Ali’nin bu evin devrine karşı açmış olduğu davanın akıbeti ne olur?

2-Ahmet hakkında 06.05.2011 tarihinde iflas kararı verilmiştir. İflas kararının aşağıdaki durumlara etkisi nedir?

a-Ahmet’in iflasın açılmasından önce borçlusu Cenk’e karşı başlatmış olduğu 10. 000 TL tutarındaki genel haciz yolu ile takip.

b-İflas kararının 06.06.2011 tarihinde ilan edildiğini düşünürsek. Ahmet’in 18.03.2011 keşide 20.05.2011 vade tarihli kambiyo senedine dayanarak alacaklısı lehdar Hakkı’ya yapmış olduğu ödemenin akıbeti.

c-05.06.2011 tarihinde Ahmet’in bir borçlusunun Ahmet’e yapmış olduğu ödeme.

3- İflas idaresi yapmış olduğu sonucu bir sıra cetveli hazırlamış ve buna göre;

a-A’nın hiç alacağı olmadığı halde, onun kabulüne,

b-B’yi bulunması gereken sıradan daha sonraki bir sıraya kabulüne,

c-C’nin alacağının tamamen reddine

d-D’nin alacağının kısmen kabulü kısmen reddine

Bu kararlara karşı kimler, hangi süre içinde, nereye müracaat edecektir?

4-Aşağıda anlatılan olaydaki yanlışlıkları bulunuz. Ve doğrusunun ne olması gerektiğini belirtiniz.

“Avukat A, elindeki kambiyo senedine dayanarak, borçlu B aleyhine kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu ile takip başlatmak istemektedir. Bunun için önce iflas dairesine giderek takip talebi açmış ve iflas talebini de içeren KSMİ yoluna ilişkin ödeme emri göndertmiştir. Borçlunun 10 gün içinde borcunu ödememiştir. Ancak 5 gün içinde borçlu icra mahkemesine giderek senedin kambiyo senedi vasfına haiz olmadığını buna rağmen kendisine kambiyo senetlerine ilişkin iflas ödeme emri gönderildiğinden bahisle şikayet yoluna gitmiştir. Ayrıca icra dairesinde de borcunu ödediğine ilişkin itiraz etmiştir. Avukat A, borçlu aleyhine iflas davası açmıştır. İflas davasına bakan mahkeme icra mahkemesinde görülen senedin kambiyo senedi vasfına haiz olup olmadığına ilişkin meseleyi bekletici mesele yapmıştır. Çünkü ancak bu senet kambiyo senedi ise takip geçerli olacak ve ancak o zaman buna ilişkin iflas davasına devam edilebilecektir gerekçesini ileri sürmüştür.

Bütün bunlar aşıldıktan sonra mahkeme 05.05.2011 tarihinde iflas kararı vermiştir. İflas kararının verilmesinden sonra dosya iflas dairesine gelmiştir. İflas dairesi iflas kararını ilan etmiştir. Daha sonrada adi tasfiyeye karar vermiş ve buna ilişkin kararı da ilan etmiştir. Bu ilandan itibaren I. Alacaklılar toplantısı ilandan itibaren10 gün içinde belirlenen yer ve saate toplanmıştır. İflas idaresine oradaki en yüksek alacak miktarına sahip alacaklı başkanlık etmiştir. Toplantı sırasında iflas idaresine için 6 aday belirlenmiş ve yapılan oylamada en yüksek oyu alan 3 aday icra mahkemesinin onayına sunulmuştur. Daha sonra seçilen bu adaylar iflas idaresi olarak yemine edip göreve başlamışlardır. Hemen 6 ay içinde yapmakla zorunlu oldukları en önemli görevleri olan sıra cetvelini hazırlamaya başlamışlardır. Bu sırada II. Alacaklılar toplantısı yapılmıştır. II. Alacaklılar toplantısında ayrıntıları ile hangi alacakları reddettiklerini hangi alacakları kabul ettiklerini tek tek izah etmişlerdir. Daha sonrada bu sıra cetvelini ilan etmişlerdir. Yapılan ilanda iflas alacaklısı C, alacağının reddedildiğinden bahisle iflas idaresi aleyhine ilanda itibaren 7 gün içinde şikayet yoluna gitmiştir. Sıra cetvelinin kesinleşmesinden sonra iflas idaresi masa mallarını satmaya başlamıştır. Ancak taşınmaz malları II. Alacaklılar toplantısında böyle bir karar alındığından bahisle açık artırma yolu ile satışa çıkarmıştır. iflas idaresi hazırlamış olduğu pay cetvelinin kesinleşmesinden sonra iflasın kapanması için iflasın açıldığı ticaret mahkemesine başvurmuştur. Ticaret mahkemesi de iflas kapatmıştır.”

HAKAN ALBAYRAK

06-05-2011 TARİHLİ İFLAS HUKUKU PRATİK ÇALIŞMASI CEVAPLARI

1-İflasın açılması ile derdest takipler durur; iflas kararının kesinleşmesi ile düşer. Müflis aleyhine takip yapan alacaklılar bundan böyle iflas alacaklısı konumundadırlar ve alacaklarını iflas masasına kaydettirmelidirler. Diğerinde ise alacaklının açabileceği davanın adı tasarrufun iptali davasıdır. İflasın açılması ile acele haller dışında derdest hukuk davaları ikinci alacaklılar toplantısından on gün sonraya kadar dururlar. Bu davalar hakkında kararı verecek olan ikinci alacaklılar toplantısıdır. İptal davası kanunen basit yargılamaya usulüne tabi tutulmuştur. Yargıtay basit yargılama usulüne tabi davaları acele davalardan sayma eğilimindedir. Dolayısıyla alacaklının iflasın açılmasından önce açtığı iptal davası durmayacaktır.

2-a-Duran takipler Ahmet aleyhine yapılan takiplerdir. Ahmet’in alacaklı olduğu takipler iflasın açılması ile durmazlar. Dolayısıyla kesinleşme ile düşmezler.

b-müflis borçlunun bir kambiyo senedine dayalı olarak bir ödeme yapabilmesi için bir takım şartlar gerekir. Bu şartlardan en önemlisi arada bir cirantanın olmasıdır. ancak olayımızda Hakkı lehdardır dolayısıyla hakkıya yapılan ödeme geçersizdir.

c-Ödemenin iyiniyetli olması halinde yapılan ödeme geçerlidir. Çünkü müflise yapılan ödeme ilandan önce yapılmıştır.

3-a-dava yolu ile itiraz-15 gün-ticaret mahkemesi-davacı itiraz eden alacaklı, davalı kabul edilen alacaklı

b-şikayet-ilandan itibaren 7 gün-icra mahkemesi

c-dava yolu ile sıra cetveline itiraz-ilandan itibaren15 gün-davacı; alacağı rededilen alacaklı, davalı ise iflas idaresi.(kayıt kabul davası)

d-dava-15 gün-davacı; alacağı kısmen kabul edilen kısmen redeidlen alacaklı, davalı; iflas idaresi

Hiç yorum yok: