8 Ocak 2012 Pazar

9-10/ OCAK/ 2012 TARİHLİ PRATİK ÇALIŞMASI SORULARI


S.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ
İCRA VE İFLAS HUKUKU DERSİ
NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI VİZE SINAVI

21.01.2011

SINAV TALİMATI: 1. Sınav süresi 90 dakikadır. 2. Mürekkepli kalem kullanılacaktır. 3.İİK kullanmak serbesttir. 4. Kağıt sınırlaması yoktur. 5. Cevaplar mutlaka gerekçeli olacaktır.

OLAY: Araba galerisi açmak isteyen Konyalı Mehmet, ihtiyaç duyduğu 100.000 TL’yi arkadaşı Ankaralı Serkan’dan borç almak istemiştir. Serkan’da, Mehmet’in ihtiyaç duyduğu 100.000TL’yi vermiş ve aralarında buna ilişkin sözleşme yaparak borcun 8 ay sonra ödeneceği konusunda anlaşmışlardır. Süresinde borcun ödenmemesi üzerine Serkan yasal yollara başvurmayı düşünmektedir.

1. Serkan’ın başlatmış olduğu bu takibe icra müdürünün işlerinin yoğunluğu sebebiyle uzun bir süredir ödeme emri göndermediğini varsayalım. Bu durumda Serkan’ın ne yapması gerekir? Neden?(10 P)

2. Mehmet’in geçirmiş olduğu trafik kazası nedeniyle yoğun bakımda olması sebebiyle gönderilen ödeme emrine karşı zamanında itiraz edemediğini varsayalım. Bu durumda Mehmet’in başvurabileceği bir yol var mıdır? Varsa bu yola hangi sürede, nerede ve nasıl başvuracaktır?(10 P)

3. Ödeme emri kendisine tebliğ edilen borçlu Mehmet, aşağıdaki iddialarını hangi sürede, nerede ve ne şekilde ileri sürebilir? Söz konusu iddiaların hukuki nitelikleri ile takibe etkilerini ve bu etki üzerine alacaklının ne yapması gerektiğini açıklayınız.

a. “Borcum bu kadar değildir”(10 P)

b. “İmza bana ait değildir”(10 P)

c. “Ankara icra dairesi yetkili değildir”( 10 P)

4. Ödeme emrinin kesinleşmesinden sonra alacağın zamanaşımına uğradığını ileri süren borçlu Mehmet bunu ne şekilde ileri sürmesi gerekir? Neden? (10 P)

5. Alacaklının elinde bir kambiyo senedi olduğunu düşünürsek,

a. “Borçlu olmadığı”,( 5 P)

b. “Senedin bir teminat senedi olduğu”, ( 5 P)

iddialarını kim, nereye, hangi süre içinde ve ne şekilde ileri sürmelidir? Bu iddiaların etkisi ne olur? Belirtiniz.

6. Borçlunun evi haczedilmiştir. Bu yapılan hacze, Hasan ilk haciz tarihinden önceki tarihli bir kambiyo senedine dayanarak hacze iştirak etmek istemiş, icra müdürü de bu hacze iştirak talebini kabul etmiştir. İcra müdürünün bu işlemi doğru mudur? Doğru değilse, neden? Bu durumda kim, hangi yola, ne kadar süre içinde, başvurması gerekir? Açıklayınız. (10 P)

7. Aşağıdaki Yargıtay Kararını icra mahkemesinin inceleme kapsamını da dikkate alarak tüm yönleri ile değerlendiriniz? ( 20 P)

“Borçlunun icra mahkemesine başvurusunda İİK’nun 71. maddesine dayalı olarak itfa nedeni ile takibin iptalini ve haczin kaldırılmasını istediği halde, mahkemece talep aşılmak suretiyle haciz masrafları ve yediemin ücretinin alacaklıdan tahsiline karar verilmesi isabetsizdir.”(Y. 12. HD. 15.04.2008, E. 2008/5230, K. 2008/7794).

Başarılar dilerim. Prof. Dr. Ömer ULUKAPI

Hiç yorum yok: