5 Eylül 2012 Çarşamba

6352 sayılı Kanun'nun İcra ve İflas Kanun'a Etkisi


6352 SAYILI KANUNA GÖRE YÜRÜRLÜĞE GİREN MADDELER ŞUNLARDIR;
6352 S. K.
İİK NUMARA
DEĞİŞİKLİK METNİ
6352/1
İİK m.1
İcra müdürlerine yardımcı olacak mübaşirlerin ve hizmetlilerin ve zabıt
 katibi ve mübaşirlerin adli yargı komisyonlarınca seçilmesi.
İcra müdürlerinin atanma usulü
İcra müdürünün bir yerde olmaması halinde bunların görevlerini adalet komisyonu tarafından görevlendirilecek yazı işleri müdürü veya zabıt katibi yapar.
Adalet bakanlığı icra dairelerini bir arada bulundurmaya veya aynı icra mahkemesine bağlamaya yetkilidir.


6352/2
İİK m.8
İcra ve iflas dairelerince verilen kararlar gerekçeli olarak tutanaklara yazılır.

6352/6
İİK. m. 18
İcra mahkemesine arzedilen hususlar ivedi işlerden sayılır ve bu işlerde basit yargılama usulü uygulanır.

6352/7
İİK. m.32
Yabancı devlet aleyhine başlatılan ilamlı icra takiplerine ilişkin icra emrinde uluslararası andlaşmalar saklı kalmak kaydıyla, borçlu devlete ait olan mallar hakkında cebri icra yapılabileceği hususu ayrıca ihtar edilir.

6352/8
İİK m. 42
Yabancı devlet aleyhine ilamsız takip yoluna başvurulamaz.

6352/11
İİK m.67
Bu Kanunda öngörülen icra inkar tazminatı, kötü niyet tazminatı ve benzeri tazminatların tespitinde, takip talebi veya davadaki talep esas alınır.

6352/11
İİK m. 67
İtirazın iptali davasında tazminatın %40’da %20 olması

6352/12
İİK m. 68
İtirazın kesin kaldırılmasında tazminatın %40’da %20 olması

6352/13
İİK m. 68/a
İtirazın geçici kaldırılmasında tazminatın %40’da %20 olması

6352/14
İİK m. 69
Borçtan kurtulma davasında tazminatın %40’da %20 olması

6352/15
İİK m. 72
Menfi tespit davasında tazminatın %40’da %20 olması

6352/16
İİK m. 82
*Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya,
* Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,
* Borçlunun haline münasip evi,
* Öğrenci bursları.
* Birinci fıkranın (2), (4), (7) ve (12) numaralı bentlerinde sayılan malların kıymetinin fazla olması durumunda, bedelinden haline münasip bir kısmı, ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır.(Dikkat, eskiden uygulamada olan durum kanunlaşmıştır).
* İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir.

6352/18
İİK m. 89/3
89/3 ‘deki tazminat % 20 olmuştur.

6352/20
İİK m. 99
Haczedilen şey, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya diğer bir ayni hak iddia eden üçüncü kişi nezdinde bulunursa, bu kişi yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mal muhafaza altına alınmaz
DİKKAT: Taşınırların haczini düzenleyen İİK. m. 88’deki hüküm yürürlüğe girmemesine rağmen bu hüküm yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla üçüncü şahısta haczedilen mallar bu madde gereğince 3. Kişide alacaklının onayı olmadan bırakılabilmelidir.

6352/22
İİK m. 110
Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya icra müdürü tarafından verilecek karar gereği gerekli gider onbeş gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli malın satılması yönündeki talep bir defa geri alınabilir.
Haczedilen resmi sicile kayıtlı malların, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar sonucunda haczinin kalktığının tespit edilmesi hâlinde, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve işlem ilgili icra dairesine bildirilir.
Birinci fıkra gereğince haczin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı o mala yönelik olarak, haczin konulması ve muhafazası gibi tüm giderlerden sorumlu olur

6352/34
İİK m. 169/a
%40   - %20 oldu

6352/35
İİK m. 170
% 40 - %20 oldu

6352/19
İİK m. 97
% 40 - %20 oldu6352 SAYILI KANUNA GÖRE 6 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK MADDELER ŞUNLARDIR;
6352 S. K.
İİK NUMARA
DEĞİŞİKLİK
6352/3
İİK m. 8/a
UYAP’a ilişkin madde
6352/4
İİK m. 9
İcra dairlerine yapılacak ödemelerin doğrudan banka hesap numaralarına yatırılması
6352/9
İİK m. 58
Takip talebinin elektronik yapılabilmesi
6352/10
İİK m. 60
Ödeme emri ve muhtevası;
*talebin kabul edilmemesi kararının tutanağa yazılması
*alacaklının hesap numarası
*borcun icra dairesi hesap numarasına ödenmesi
6352/17
İİK m. 88
Taşınır haczi
(Dikkat: 3. Kişinin elindeki malın üçüncü kişide bırakılması m. 99 da yapılan değişiklik ile değerlendirilmelidir)
6352/18
İİK m. 89/7
“Haciz ihbarnamesi, borçlunun hak ve alacaklarının bulunabileceği bir tüzel kişinin veya müessesenin şubesine veya tüm şubelerini kapsayacak şekilde merkezine tebliğ edilir. Haciz ihbarnamesinin tebliğ edildiği merkez, tüm şubeleri veya birimlerini kapsayacak şekilde beyanda bulunmakla yükümlüdür.”
6352/21
İİK m. 106
 “Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay, taşınmaz ise hacizden itibaren bir yıl içinde satılmasını isteyebilir.”
6352/23
İİK m.112
2004 sayılı Kanunun 112 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir ay” ibaresi “iki ay” şeklinde değiştirilmiştir.
6352/24
İİK m. 114
Satış ilanın elektronik yapılabilmesi, açık artırma
6352/25
İİK m. 115
İhalenin yapılması
6352/105
İİK m. 116
İkinci artırma
6352/26
İİK m. 118

6352/28
İİK m. 124
Elektronik ortamda verilmesi gereken teminat
6352/29
İİK m. 126
Taşınmazların satımında elektronik teklif
6352/30
İİK m. 127
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.”
6352/31
İİK m. 129
Taşınmazların ihalesi
6352/32
İİK m. 150/e
“Alacaklı, taşınır rehnin satışını ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren altı ay içinde, taşınmaz rehnin satışını da aynı tarihten itibaren bir yıl içinde isteyebilir.”
6352/33
İİK m. 168
KSMHYT’de;
“1. Alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, takip talebine yazılması lazım gelen kayıtlar,
2. Borcun ve takip masraflarının on gün içinde ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına ödenmesi ihtarı,”
6352/36
İİK m. 171
“1. Alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, takip talebine yazılması lazım gelen kayıtlar,
2. Borcun ve takip masraflarının beş gün içinde ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına ödenmesi ihtarı,”
6352/37
İİK m. 243
2004 sayılı Kanunun 243 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “116 ve 242 nci maddeler” ibaresi “242 nci madde” şeklinde değiştirilmiştir.

                               

Hiç yorum yok: